Onkológia 4/2022

Lutécium-177-PSMA v liečbe metastatického karcinómu prostaty

MUDr. Eva Takácsová, PhD.

Napriek pokrokom v starostlivosti o pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty (mCRPC) prežíva päť rokov len 30 % z nich. Preto sa stále hľadajú novšie cielené terapeutické prístupy, ktoré umožnia predĺžiť prežívanie pacientov s mCRPC. Viac ako 80 % prostatických karcinómov vo zvýšenej miere exprimuje prostatický špecifický membránový antigén (PSMA), transmembránový proteín, ktorý sa využíva ako molekulárny cieľ na zobrazovanie aj liečbu. V práci sa zameriavame na novšiu rádioligandovú liečbu, kde je ligand, inhibítor PSMA proteínu značený zmiešaným beta-gama žiaričom – rádioaktívnym lutéciom (177Lu) - 177Lu-PSMA. Ide o malú molekulu, ktorá sa viaže s bunkami metastatického prostatického karcinómu, ktoré vo zvýšenej miere exprimujú PSMA, na rozdiel od väčšiny nenádorového tkaniva a ich ožiarením dochádza k poškodeniu, až bunkovej smrti tumoróznych buniek. Liečba 177Lu-PSMA priniesla sľubné výsledky v nedávno prebehnutej prospektívnej randomizovanej nezaslepenej medzinárodnej štúdii VISION. Ide o prvú štúdiu, ktorá dokazuje signifikantné predĺženie prežívania pacientov s progredujúcim mCRPC liečených 177Lu-PSMA-617, predliečených druhogeneračnou hormonálnou liečbou – blokátormi androgenových receptorov (ARTA) a chemoterapiou – taxánmi. V súčasnosti je liečba 177Lu-PSMA indikovaná u mužov s mCRPC predliečených docetaxelom a súčasne abiraterónom alebo enzalutamidom.

Kľúčové slová: prostatický karcinóm, metastatický kastračne rezistentný karcinóm prostaty, prostatický špecifický membránový antigén, rádioligandová liečba, lutécium-177-PSMA

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Lutetium-177-PSMA in therapy of metastatic prostate cancer

Despite advances in the care of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC), only 30% of them survive five years. Therefore, newer targeted therapeutic approaches are still being sought to prolong the survival of patients with mCRPC. More than 80% of prostate cancers overexpress prostate specific membrane antigen (PSMA), a transmembrane protein that is used as a molecular target for both imaging and therapy. In this work we focus on newer radioligand treatment, where a ligand, an inhibitor of PSMA protein is radiolabeled with mixed beta-gamma emitter - radioactive lutetium (177Lu) - 177Lu-PSMA. It is a small molecule that binds to metastatic prostate cancer cells that overexpress PSMA, unlike most normal tissues, and irradiates them to cause damage of the irradiated tumor cells. Treatment with 177Lu-PSMA yielded promising results in a recent prospective randomized open-label international study, VISION. This is the first study to demonstrate a significant improvement of overall survival in patients with progressive mCRPC treated with 177Lu-PSMA-617 and pretreated with at least one of the second-generation hormone therapy - androgen receptor targeted agents (ARTA) and chemotherapy. Currently, 177Lu- PSMA is indicated for the treatment of men with mCRPC previously treated with docetaxel and concomitantly with abiraterone or enzalutamide.

Keywords: prostate cancer, metastatic castration-resistant prostate cancer, prostate specific membrane antigen, radioligand therapy, lutetium-177-PSMA