Onkológia 3/2015

Ľudským papilomavírusom asociovaný karcinóm orofaryngu

MUDr. Patrik Štefanička, PhD.

V súčasnosti je viacerými epidemiologickými, molekulárnymi aj experimentálnymi štúdiami dokázaný kauzálny vzťah medzi vysokorizikovými typmi ľudského papilomavírusu (HR-HPV) a klinicky odlišnou skupinou pacientov s karcinómom orofaryngu. Incidencia špecificky tohto karcinó- mu sa zvyšuje oproti poklesu incidencie ostatných karcinómov hlavy a krku. Prognóza pacientov s HPV asociovaným karcinómom orofaryngu je signifikantne lepšia oproti pacientom s HPV neasociovaným karcinómom orofaryngu. Títo pacienti lepšie odpovedajú na rádioterapiu, chemorá- dioterapiu aj chirurgickú liečbu. HPV pozitivita sa stáva najvýznamnejším prognostickým faktorom u pacientov s karcinómom orofaryngu. Tento stav jasne naznačuje potrebu zmeny v liečebných stratégiách. Cieľom je selektívna deintenzifikovaná liečba, stratifikovaná podľa HPV stavu.

Kľúčové slová: skvamocelulárny karcinóm orofaryngu, ľudský papilomavírus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Human papillomavirus associated oropharyngeal cancer

Recently, there is substantial epidemiological, molecular-pathological and experimental evidence indicating that some of the high-risk human papillomavirus (HR-HPV), especially HPV type 16, are etiologically related to a subset of head and neck squamous cell carcinomas, in particular, those arising from the oropharynx. Incidence of oropharyngeal cancer is increasing in direct opposition to a decreasing incidence of all other head and neck cancers. The prognosis of patients with HPV associated oropharyngeal cancer is significantly better compare to patients with nonassociated oropharyngeal cancers. Patients with HPV-positive oropharyngeal cancer respond better to radiotherapy, surgery, chemoradiotherapy. Therefore, the presence of HPV in tumor is the most important prognostic factor in patients with oropharyngeal cancers. These findings have prompted the need for change of treatment strategies in these patients. The goal is selective de-intensified treatment stratified for HPV status.

Keywords: squamous cell carcinoma, oropharyngeal cancer, human papillomavirus.