Onkológia 4/2015

Lipegfilgrastím – nová molekula filgrastímu na liečbu neutropénií u onkologických pacientov

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Lipegfilgrastím je nová molekula filgrastímu, analógu G-CSF, ktorá bola uvedená do klinického používania v roku 2013. Úpravou štruktú- ry, pridaním kovalentného konjugátu s metoxypolyetylénglykolom sa signifikantne pozmenili farmakokinetické vlastnosti pôvodného liečiva. Znížila sa jeho eliminačná rýchlosť, a tým sa predĺžil dávkovací interval. Podobne ako pôvodné liečivo filgrastím, lipegfilgrastím je biologikum. Je to analóg rekombinantného ľudského metionylového faktora stimulujúceho kolónie granulocytov (G-CSF), pripravovaný biotechnológiou rekombinantnej DNA v bunkách baktérií Escherichia coli. Lipegfilgrastím sa indikuje u dospelých pacientov liečených cytostatickou chemoterapiou pre skrátenie trvania neutropénie a na zníženie výskytu febrilnej neutropénie.

Kľúčové slová: neutropénia, febrilná neutropénia, lipegfilgrastím, G-CSF.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lipegfilgrastim − new drug form similar to filgrastim in treatment of neutropenia of oncologic patients

Lipegfilgrastim is new drug form similar to filgrastim, which has been available in the European Union (EU) for a number of years. In lipegfilgrastim, the filgrastim has been pegylated with polyethylene glycol. This decreases the rate at which filgrastim is removed from the body and allows the medicine to be given less often. The lipegfilgrastim is produced by a method recombinant DNA technology: it is made by bacteria into which a gene (DNA) has been introduced that makes the bacteria able to produce the filgrastim protein. Lipegfilgrastim is used to reduce the duration of neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell) and the occurrence of febrile neutropenia (neutropenia with fever) in adult cancer patients receiving cytotoxic chemotherapy.

Keywords: neutropenia, febrile neutropenia, lipegfilgrastim, G-CSF.