Onkológia 3/2016

Liek ako dar

MUDr. Bc. Rudolf Straka

Darovanie je často používaný právny inštitút. Jeho charakteristickými prvkami sú dobrovoľnosť a bezplatnosť. Zmluvnými stranami sú darca a obdarovaný, pričom darca bezplatne obdarovanému niečo odovzdáva do vlastníctva a obdarovaný to dobrovoľne do vlastníctva berie. Zmluva o darovaní nemusí byť písomná, s výnimkou darovania nehnuteľnosti. Daňové konzekvencie darovania závisia od okolností, ak darovanie nesúvisí s príjmami z podnikania či zo závislej činnosti, dar nie je predmetom dane. Pretože predmet darovania – liek – je regulovaný mnohými ďalšími zákonmi, otázku daňového zaťaženia treba posudzovať až následne. Prioritou je určiť, či právna úprava umožňuje takéto darovanie, a ak áno, medzi ktorými zmluvnými stranami a za akých okolností. Cieľ, ktorým je v prípade darovania lieku šetrenie nákladov na zdravotnú starostlivosť, je síce legitímny, ale treba ho dosahovať výhradne v súlade so zákonnými limitmi uplatňovanými na inštitút darovania v prípade liekov.

Kľúčové slová: liek, darovanie, zákon

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medicine as a gift

Donating is often used legal institution. By definition of law it must be voluntary and free of charge. There are two parties - the donor and the donee. The donor gives something to the property of the donee free of charge, and the donee voluntarily overtakes ownership of it. Contract on the donation must be in writing only in the case of donated property, otherwise written contract is not required. Gift tax consequences depend on the circumstances, if the donation is not related to income from business or from employment, the gift is not subject to tax. Because the object of the donation – the medicines – is regulated by many other laws, question of the tax burden should be considered afterwards. The priority is to determine whether the legislation permits such donations and, if so, between which contracting parties, and under what circumstances. The aim of the donation of the drug - cost savings to healthcare - is indeed legitimate, but it must be achieved solely in accordance with the legal limits, applied to the institution of the donation of medicines.

Keywords: drug, donating, law