Onkológia 2/2016

Liečba pokročilého bazocelulárneho karcinómu vismodegibom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Bazocelulárny karcinóm je najčastejší kožný nádor. Článok spracováva aktuálne údaje týkajúce sa systémovej liečby orálnym inhibítorom signálnej cesty Hedgehog – vismodegibom. Prezentované sú klinické údaje týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti lieku a prvé klinické skúsenosti na Slovensku.

Kľúčové slová: bazocelulárny karcinóm, vismodegib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of advance basal cell carcinoma vismodegib

Basal-cell carcinoma is the most frequent skin tumor. Presented paper summarize the current data on systemic treatment by oral inhibitor of sonic Hedgehog pathway – vismodegib. Clinical data concerning of efficacy and safety as well as first Slovak experiences are presented.

Keywords: basal cell carcinoma, vismodegib