Onkológia S1 - Karcinóm prostaty, príloha k číslu 1/2020

Liečba pacienta s metastatickým karcinómom prostaty – od senzitívneho do kastračne rezistentného ochorenia – kazuistika

MUDr. Vladimír Lenko, PhD., FEBU

Cieľ: Hlavným cieľom kazuistiky je prezentovať možnosti liečby pacientov s metastatickým karcinómom prostaty. Snahou je prezentovať, že v súčasnosti prístupná liečba dokáže tejto skupine pacientov predĺžiť celkové prežívanie so zachovaním dobrej kvality života. Prípad: Opisujeme prípad pacienta s iniciálne diagnostikovaným asymptomatickým diseminovaným karcinómom prostaty, ktorý podstúpil rôzne druhy liečby (podávanie chemoterapie, rádioterapie, podávanie enzalutamidu a liečbu rádiom-223). Podávaná liečba pacientovi umožnila dobrú kvalitu života a predĺžila život. Záver: Metastatický karcinóm prostaty aj dnes predstavuje komplikované ochorenie a ani v súčasnosti nie je stanovená jednoznačná optimálna postupnosť a kombinácia liekov a postupov v jeho liečbe. Zvyčajne liečbu určujeme na podklade rozsahu ochorenia, lokalizácie metastáz, veku a stavu pacienta, jeho komorbidít, symptomatológie ochorenia, rýchlosti progresie ochorenia pri liečbe a v neposlednom rade i preferencií pacienta.

Kľúčové slová: metastatický karcinóm prostaty, chemoterapia, rádioterapia, enzalutamid

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of patient with metastatic prostate cancer – from sensitive to castration resistant disease – case report

Purpose: The main purpose of the case report is to present the treatment options of patients with metastatic prostate cancer. The aim is to present that available treatment can prolong the overall survival and maintain a good quality of life to the group of these patients. Case: We describe a case of a patient with initially diagnosed asymptomatic metastatic prostate cancer, who has received various treatments (chemotherapy, radiotherapy, treatment with enzalutamide a treatment with radium-223). The administered treatment extended the patient´s life and preserved a good quality of his life. Conclusion: Even today the metastatic prostate cancer represents a complicated disease, which the uniform optimal sequence and combination of drugs and treatment procedures is not set. Generally, we decide on the extent of disease, the location of metastases, the age and patient´s condition, the patient´s co-morbidity, the symptomatology of the cancer, the rate of progresion, and last but not least the patient preferences.

Keywords: metastatic prostate cancer, chemotherapy, radiotherapy, enzalutamid