Onkológia 6/2009

Liečba lymfedému kompresívnou terapiou

MUDr. Eva Husarovičová, PhD., Mgr. Marta Poláková

Lymfatický opuch je jednou z možných komplikácií liečby onkologických ochorení. Autori sa na svojom pracovisku stretávajú najmä so sekundárnym lymfedémom, ale ako špecializované pracovisko, aj s rôznymi štádiami primárneho lymfedému. K základnej liečebnej metóde patrí kompresívna liečba. Aplikuje sa v každom štádiu lymfedému a v každej fáze liečby. Líši sa len druhom pomôcky a kvalitou materiálu.

Kľúčové slová: lymfedém, primárny, sekundárny, štádiá lymfedému, typy kompresie, tlakové podložky, kompresívne triedy, edukácia chorého

stiahnuť celý článok v pdf

Compressive bandage in treatment of the lymphoedema

The lymphatic oedema is one of the possible complications after the treatment of the onkologic diseases. On their department, authors mostly handle secondary lymphoedema, but as a highly specialized department they treat various stages of primary lymphoedema also. The compressive bandage is one of the most important treatment modality of the lymphoedema. It is used in every lymphoedema stage and in every phase of the treatment. It differs only on the kind of tool and on the material quality.

Keywords: lymphoedema, primary, secondary, lymphoedema stages, the types of compression, press pads, compressive classes, the patient education