Onkológia 6/2020

Liečba kolorektálneho karcinómu u geriatrických pacientov

MUDr. Dominik Šafčák, PhD., MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Kolorektálny karcinóm je nádor so vzrastajúcou incidenciou. Hoci približne 70 % kolorektálnych karcinómov vzniká u pacientov starších ako 65 rokov, výsledky klinických skúšaní pre túto podskupinu pacientov sú limitované nízkym počtom zaradených pacientov. Okrem toho starší pacienti formujú špecifickú populáciu pre komorbidity, postihnutia a orgánovo-špecifické fyziologické zmeny. Preto rutinne používaný liečebný postup musí byť modifikovaný. V reálnej klinickej praxi to vedie k podliečeniu pacienta. Publikované chirurgické štúdie poukazujú na rovnaké výsledky u pacientov bez ohľadu na vek. Výskyt perioperačných komplikácií stúpa s počtom komorbidít. Adjuvantná terapia čelí problému s očakávanou dĺžkou života, ktorá obvykle vedie k podliečeniu pacienta, neoadjuvantná terapia zhoršuje perioperačnú mortalitu, ale ponúka rovnaké výsledky v dlhodobom sledovaní ako u mladšej populácie. Výsledky použitia paliatívnej chemoterapie sú značne limitované. Kombinované chemoterapeutické režimy zvyčajne vedú k ťažkým nežiaducim účinkom. Účinnosť biologickej liečby bola potvrdená vo viacerých klinických skúšaniach, ale jej použitie je indikované u pacientov vo výbornom výkonnostnom stave. Geriatrickí pacienti predstavujú heterogénnu populáciu s rôznymi limitáciami a liečba týchto pacientov potrebuje ďalší výskum na dosiahnutie zlepšenia celkového prežívania, bez zhoršenia komorbidít spôsobené nežiaducimi účinkami terapie.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, geriatrickí pacienti, chirurgická terapia, chemoterapia, biologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of colorectal cancer in geriatric patients

Coloretal cancer is the malignancy with increasing incidence. However, approximately 70% of CRC occur in patients aged 65 years and older, outcomes of clinical trials for this subgroup are limited by small number of enrolled subjects. In addition, elderly patients form a specific population due to comorbidities, disability and organ-specific physiological changes. Therefore, routinely used treatment algorithm must be modified. In real clinical practice this process usually leads to undertreatment. Published studies discussing surgery are showing the same benefit for patient regardless the age. The number of perioperative complications is increasing with comorbidities. Adjuvant treatment is facing problem with life-expectancy, which generally leads to undertreatment, neoadjuvant treatment is worsening perioperative mortality, but shows comparable long-term outcomes to younger population. Results from clinical trials discussing palliative treatment are limited. Combination of chemotherapeutic drugs often leads to increased severe toxicity, without a survival benefit. The efficacy of biological therapy was confirmed by several clinical trials, but its usage is reserved for patients with the best performance status. In general, elderly patients are a heterogenous population with various limitations and treatment of these subjects needs a further investigation to achieve the best improvement of overall survival, without disability worsening caused by adverse events.

Keywords: colorectal cancer, elderly patients, surgery, chemotherapy, biological treatment