Onkológia 6/2017

Lenalidomid v liečbe lymfómu z plášťových buniek

Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA

Lymfóm z plášťových buniek (MCL – mantle cell lymphoma) patrí medzi zriedkavejšie malígne lymfómy s opakovanými relapsmi a jeho liečba predstavuje výzvu pre onkohematológov. Lenalidomid ako predstaviteľ skupiny imunomodulačných liekov s protinádorovým účinkom má potenciál v liečbe tohto lymfómu. Článok prináša prehľad o účinnosti a toxicite lenalidomidu v liečbe pacientov s lymfómom z plášťových buniek a jeho súčasné a perspektívne postavenie v stratégii liečby

Kľúčové slová: lymfóm z plášťových buniek, lenalidomid, monoterapia, kombinovaná liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lenalidomide in the treatment of mantle cell lymphoma

Mantle cell lymphoma (MCL) represents one of the less common malignant lymphomas. It is characterized by repeated relapses and it’s treatment is a challenge for oncohematologists. Lenalidomide is a representative of immmunomodulatory drugs with antineoplastic effect also potentially useful for the MCL therapy. This article summarize the facts about its efficacy and toxicity in the treatment of patients with mantle cell lymphoma as well as the current and perspective position in the treatment strategy of MCL.

Keywords: mantle cell lymphoma, lenalidomide, monotherapy, combined therapy