Onkológia 2/2022

Komplexný pohľad na liečbu HER2-pozitívneho karcinómu prsníka

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH

Posledné roky priniesli viacero zmien v liečbe HER2-pozitívnych karcinómov prsníka. Intenzita výskumu sa odzrkadľuje v modifikáciách neoadjuvantnej a adjuvantnej liečby s následným posunom v liečbe relapsu a metastatického ochorenia. Postupne do liečby pribúdajú nové preparáty ako napríklad tucatinib, trastuzumab deruxtecan a margetuximab. Predmetom intenzívnej diskusie je aj prípadná eskalácia alebo de-eskalácia liečby. Predkladaný súhrn má za cieľ ponúknuť aktuálny komplexný prehľad najnovších výsledkov a pomôcť zlepšiť orientáciu v možnostiach sekvencie liečby. V prípade nových preparátov sa, bohužiaľ, prehlbuje rozdiel v dostupnosti liečby medzi Slovenskou republikou a ostatnými krajinami Európskej únie.

Kľúčové slová: HER2-pozitívny karcinóm prsníka, systémová liečba, sekvencia liečby

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

A comprehensive view of the treatment of HER2-positive breast cancer

Recent years have brought several changes in the treatment of HER2-positive breast cancers. The intensity of research is reflected in modifications of neoadjuvant and adjuvant treatment, with a consequent shift in the treatment of relapse and metastatic disease. New drugs such as tucatinib, trastuzumab deruxtecan and margetuximab are gradually being added to treatment. Possible escalation or deescalation options of the treatment are subject of intense discussion. This review article aims to offer an up-to-date comprehensive overview of the latest data and to help improve the orientation in the treatment sequence options. Unfortunately, in the case of new drugs, we face the widening of the availability gap between the Slovak Republic and other countries of the European Union.

Keywords: HER2-positive breast cancer, systemic treatment, treatment sequence