Onkológia 4/2009

Klinický pohľad na histopatologickú diagnostiku metastáz v krčných lymfatických uzlinách

MUDr. Patrik Štefanička, PhD., MUDr. Matúš Valach, prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Súčasne dostupné predoperačné klinické metódy alebo zobrazovacie techniky nie sú schopné detekovať mikrometastázy, preto incidencia klinicky alebo rádiologicky okultných metastáz ostáva naďalej signifikantná. S uplatňovaním sa nových, senzitívnejších metód ako je imunohistochémia a molekulárna analýza, ale aj so sériovými rezmi lymfatických uzlín, sa zlepšuje aj detekcia okultných metastáz. Subklinické metastázy, okultné metastázy alebo mikrometastázy možno odlíšiť od subpatologických metastáz alebo okultných mikrometastáz, ktoré možno detekovať imunohistochemicky alebo molekulárnymi technikami. S postupne sa zvyšujúcou významnosťou nálezu mikrometastáz, ale aj izolovaných nádorových buniek, ako klinicky závažných prognostických ukazovateľov, by sa mali vytvoriť kritériá u vybraných pacientov pre agresívnejšiu alebo adjuvantnú liečbu.

Kľúčové slová: uzlinové metastázy, mikrometastázy, okultné mikrometastázy, izolované nádorové bunky, karcinómy hlavy a krku

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Clinical sight of the histopathological diagnosis of cervical lymph nodes metastases

The currently available preoperative clinical or imaging methods are unable to detect micrometastases, therefore the incidence of clinical or radiological occult metastases remains a significant. More sensitive techniques, such as immunohistochemistry, molecular analysis, and also serial sectioning of lymph nodes, can improve the detection of occult metastases. Subclinical metastases, occult metastases, or occult micrometastases can be distinguished from subpathological metastases or occult micrometastases, it can be detected by immunohistochemistry or molecular analysis. The presence of micrometastases and also isolated tumor cells has improving clinical and prognostic implications, therefore arise the need to create the criteria for aggressive or adjuvant treatment for selected patients.

Keywords: lymph node metastasis, micrometastasis, occult micrometastasis, isolated tumor cells, head and neck cancer