Onkológia 1/2021

Klinické skúsenosti s použitím pegylovanej formy asparaginázy v liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie u dospelých pacientov – kazuistika

MUDr. Katarína Bešenyiová, MUDr. Tomáš Guman, PhD.

Cieľ: Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je hematologická malignita, ktorá sa vyskytuje najmä v detskom veku, u dospelých je druhou najčastejšou akútnou leukémiou (20 % zo všetkých leukémií). Je všeobecne asociovaná s horším prežívaním z dôvodu významného rizika relapsu, ktoré je spojené s nepriaznivými genetickými abnormalitami u dospelých pacientov. U pacientov liečených intenzívnymi pediatrickými protokolmi sa dosahuje vysoká miera kompletných remisií (CR), ako aj celkového prežívania (OS). Hlavným cieľom kazuistiky je prezentovať naše skúsenosti s použitím pegylovanej formy asparaginázy pri liečbe mladého dospelého pacienta s ALL. Kazuistika: Popisujeme prípad 21-ročného pacienta s T-ALL liečeného protokolom GMALL s použitím pegylovanej formy asparaginázy (PEG-ASP). Záver: Podávanie asparaginázy u dospelých sa stále považuje za problematické. Profil toxicity lieku je jedinečný a je používaný takmer výlučne pri liečbe ALL, čo môže viesť k neopodstatneným obavám a predčasnému ukončeniu liečby. Napriek toxicite lieku nie je väčšina nežiaducich účinkov fatálnych, sú dobre zvládnuteľné a reverzibilné.

Kľúčové slová: akútna lymfoblastová leukémia, pegylovaná asparagináza, chemoterapia, toxicita liečby

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Clinical experience with the use of a pegylated form of asparaginase in the treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults – a case study

Aim: Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) is a haematological malignancy which occurs mainly in childhood, in adults it is the second most common acute leukemia (20% of all leukaemia cases). It is generally associated with the worst survival rates, due to the significant risk of relapse, which is associated with adverse genetic abnormalities in adult patients. In patients treated with intesive pediatric-inspired protocols, a high rate of complete remissions (CR) is achieved as well as the overall survival (OS). The main aim of the case study is to present the case of a young adult patient and our experiences with treatment and post-treatment toxicity management. Case study: We describe the case of a 21-year-old male patient with T-ALL treated with GMALL protocol using a pegylated form of asparaginase. Conslusion: Administration of asparaginase in adults has always been problematic. The toxicity profile of the drug is unique and is used almost exclusively in the treatment of ALL, which may lead to concerns and premature discontinuation of treatment. Despite the toxicity of the drug, majority side effects are not fatal, are well manageable and reversible.

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, pegasparaginase, chemotherapy, treatment toxicity