Onkológia 1/2022

Karcinóm prsníka počas tehotenstva a laktácie

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD., MUDr. Stanislava Hargašová, MUDr. Daniel Dyttert, PhD., MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD., MUDr. Martin Chorváth, PhD., MPH

Karcinóm prsníka predstavuje druhú najčastejšiu malignitu diagnostikovanú v tehotenstve po malígnom melanóme a vyskytuje sa približne u 1 z 3 000 tehotných žien. V súčasnosti ide o zriedkavú diagnózu, avšak v posledných rokoch sa pozoroval nárast incidencie, pravdepodobne pri trende odkladania tehotnosti a pôrodu do vyššieho veku. Priemerný vek žien v čase diagnózy je 32 až 38 rokov a najčastejším rizikovým faktorom sú zárodočné mutácie, najmä BRCA. Neexistujú žiadne dôkazy, že by prerušenie tehotnosti ovplyvnilo prognózu pacientky, naopak, kľúčové je skoré začatie diagnostiky a liečby. Diagnostický proces, ako aj liečba majú svoje špecifiká. V predkladanom článku uvádzame prehľad aktuálnych odporúčaní pre diagnostiku, liečbu, pôrodnícku a novorodeneckú starostlivosť. Manažment pacientky si vyžaduje multidisciplinárny prístup, ideálne v špecializovanom centre so skúsenosťami v liečbe počas tehotenstva. Matky často vyžadujú emocionálnu podporu.

Kľúčové slová: karcinóm prsníka, tehotenstvo, dojčenie, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Breast cancer during pregnancy and lactacion

Breast cancer is the second most common malignancy diagnosed in pregnancy, after malignant melanoma. It occurs in approximately in 1 of 3,000 pregnant women. It’s considered to be a rare diagnosis, but an increase in incidence has been observed in recent years, probably due to the trend of postponing pregnancy and childbirth. The average age of women at the time of diagnosis is 32 to 38 years, and the most common risk factors are germline mutations, especially BRCA. There is no evidence that abortion affects the patient’s prognosis; on the contrary, early diagnosis and initiation of treatment is crucial. The diagnostic process as well as the treatment have their specifics. In this article, we provide an overview of current recommendations for diagnosis, treatment, obstetrics and neonatal care. Patient management requires a multidisciplinary approach, ideally in a specialized centre with experience in treatment during pregnancy. Mothers often require emotional support.

Keywords: breast cancer, pregnancy, breastfeeding, chemotherapy