Onkológia 1/2013

Karcinóm prostaty – vývoj incidencie a mortality na Slovensku v porovnaní so zahraničím

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Úvod a ciele: Sekulárny trend celosvetového nárastu incidencie ochorenia približne o 3 % ročne sa pripisuje aj vysokému a postupne sa predlžujúcemu priemernému veku populácie najmä vo vyspelých krajinách. Práca analyzuje dlhodobý vývoj incidencie a mortality na karcinóm prostaty na Slovensku a porovnáva príčiny zistených rozdielov s vybranými krajinami a regiónmi sveta. Výsledky: Incidencia karcinómu prostaty má na Slovensku vzostupný charakter, z hodnôt 14,6/100 000 v roku 1968 (CI 95 % ± 1,577) na 44,6/100 000 v roku 2007 (CI 95 % ± 2,256). Mortalita vykazuje pomalší vzostupný trend, z hodnôt 7,2/100 000 v roku 1968 (CI 95 % ± 1,130) až po 13,4/100 000 (CI 95 % ± 1,221) zaznamenaných v roku 2007, pričom v posledných rokoch (2001 – 2007) sa eviduje výrazný pokles hodnôt mortality. Záver: Karcinóm prostaty je jedným z najčastejších zhubných nádorov u mužov, pričom incidencia má prudšie stúpajúci trend v západných a vyspelých krajinách, ktoré široko aplikujú PSA vyšetrenia, čo sa potvrdilo aj pri analýzach a porovnaniach v SR. Mortalita má vo vyspelých krajinách pomaly klesajúci, respektíve stagnujúci charakter, čo je ovplyvnené nielen plošným alebo široko využívaným vyšetrovaním na PSA, ale najmä ako výsledok lepšieho manažmentu liečby ochorenia.

Kľúčové slová: karcinóm prostaty, incidencia, mortalita, PSA.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prostate cancer – development of the incidence and mortality compared to Slovakia with foreign

Introduction and Aims: The 3% secular trend of global growth of the prostate cancer incidence is attributed to the higher and continuously increasing life expectancy of the population especially in the developed countries. The presented paper attempts to analyze the prostate cancer incidence and mortality and possible reasons for any discovered difference in the Slovak Republic compared to selected regions and countries of the world. Results: In the Slovak Republic, the prostate cancer incidence is marked by a rising trend of the age-adjusted incidence from 14.6/100,000 in 1968 (CI 95% ± 1.577) to 44.6/100 000 in 2007 (CI 95% ± 2.256). The mortality values are growing at a slower rate, from 7.2/100,000 in 1968 (CI 95 % ± 1,130), to 13.4/100,000 CI 95 % ± 1,221) in the last year of under evaluation. Over the recent years (2001-2007) there is a drop in the national mortality data in the Slovak Republic. Conclusion: Prostate cancer is one of the most frequent malignant tumors in males, with incidence rising towards western and more developed countries with wide application of the PSA testing, as confirmed also by the analysis of the incidence in the Slovak republic. Prostate cancer mortality is slightly declining or stabilized towards countries with wider application of the PSA testing, as a result of better treatment management.

Keywords: prostate cancer, incidence, mortality, PSA.