Onkológia 3/2022

Karcinóm pľúc a COVID-19 – niektoré aspekty

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Onkologické ochorenia vo všeobecnosti zvyšujú chorobnosť a mortalitu na COVID-19. U pacientov s karcinómom pľúc sa kumulujú rizikové faktory pre komplikovaný priebeh COVID-19, ako sú vyšší vek, významné sprievodné kardiovaskulárne a respiračné ochorenia najmä v súvislosti s fajčením, ako aj alterovaná imunita v súvislosti s onkologickou liečbou. Medzinárodné odborné spoločnosti vydali odporúčania týkajúce sa manažmentu liečby pacientov s nádorovými ochoreniami vrátane karcinómu pľúc počas pandémie COVID-19. Ich hlavným cieľom je vyváženie ochrany pacienta pred rizikom infekcie a adekvátnej onkologickej liečby. Napriek tomu, pandémia COVID-19 spôsobila prinajmenšom spomalenie pokroku či už v rýchlosti alebo kvalite diagnostiky a liečby karcinómu pľúc. V horšom prípade ich zhoršenie so všetkými dôsledkami, vrátane vyššej úmrtnosti. Avšak či je to skutočne tak a do akej miery, ukážu spoľahlivo až analýzy údajov z národných onkologických registrov, na ktoré čakáme.

Kľúčové slová: COVID-19, karcinóm pľúc, medzinárodné odporúčania

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Lung cancer and COVID-19 – some aspects

Oncological diseases generally increase morbidity and mortality on COVID-19. In patients with lung cancer, risk factors for the complicated course of COVID-19 accumulate, such as older age, significant concomitant cardiovascular and respiratory diseases, especially in connection with smoking, as well as altered immunity in connection with oncological treatment. International professional societies have issued recommendations on cancer patients’ management, including lung cancer, during the COVID-19 pandemic. Their main goal is to balance patient protection against the risk of infection and adequate cancer treatment. Nevertheless, the COVID-19 pandemic has at least slowed progress in either the speed or quality of lung cancer diagnosis and treatment. In the worst case, their deterioration with all the consequences, including higher mortality. However, whether this is the case and to what extent, reliably will show only the analyses from the National Cancer Registers for which we are waiting.

Keywords: COVID-19, lung cancer, international recommendations