Onkológia 2/2016

Intrakraniálna stereotaktická rádiochirurgia

prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., MUDr. Martin Chorváth, PhD.

Názov stereotaxia je odvodený z gréckych slov stereos (pevný, trojrozmerný) a taxis (usporiadanie, uloženie). Stereotaktické ožarovanie predstavuje radiačnú techniku, ktorá umožňuje dodať predpísanú dávku ionizačného žiarenia do presne lokalizovaného objemu. Základom stereotaktickej rádiochirurgie pomocou stereotaktického zamerania je presná trojrozmerná topometria pacienta v oblasti ložiska a následná (po výpočte ožarovacieho plánu) počítačom riadená rádiochirurgia so stereotaktickým zariadením. Aplikované dávky sa pohybujú typicky od 12,0 – 35,0 Gy, objem plánovaných cieľov je malý v rozpätí od 0,1 do 15 cm 3. Pri stereotaktickom ožarovaní sa využívajú najčastejšie vysokoenergetické X-lúče a gama žiarenie 60Co.

Kľúčové slová: stereotaktická rádiochirurgia, lineárny urýchľovač, cieľový objem, izodózový plán

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intracranial stereotactic radiosurgery

The name Stereotaxis is derived from Greek “stereos” (fixed, 3-dimensional) and “taxis” (arrangement). Stereotactic irradiation is an irradiation technique, which enables to deliver the prescribed dose of ionizing radiation into localised volumes. Stereotactic radiosurgery performed by stereotactic targeting is based on precise 3D topometry of patients and subsequent (after the irradiation plan was calculated) computer-controlled radiosurgery using stereotactic equipment. Applied doses typically range from 12,0 – 35,0 Gy, the volume of planned targets is small, from 0,1 to 15 cm3. Stereotactic irradiation most often uses megavoltage X-rays and gamma irradiation 60Co.

Keywords: stereotactic radiosurgery, linear accelerator, target volume, isodose plan