Onkológia 5/2021

Inovatívna liečba chronickej lymfocytovej leukémie s využitím chemo-free stratégií, odzvoní chemoterapii?

MUDr. Firas Farkaš, PhD.

Liečba chronickej lymfocytovej leukémie (CLL) odzrkadľuje jeden z veľkých úspechov v súčasnej medicíne s vývojom terapií zameraných na narušenie signálnych rozhodujúcich dráh, ktoré ovplyvňujú prežitie a množenie malígneho klonu. Príchod cielených liekov spolu s vývojom nových monoklonálnych protilátok umožnil pacientom s CLL dosiahnuť hlbšiu remisiu a zmenil súčasné terapeutické postupy i ciele liečby. Súbežne s nárastom počtu dostupných cieľových liekov došlo v poslednom desaťročí k výraznému zlepšeniu kvality a dĺžky života pacientov s diagnózou CLL. Vzhľadom na množstvo dostupných terapeutických možností vzniká otázka, či má chemoterapia stále úlohu v liečbe CLL. Tento článok sa zameriava na manažment chronickej lymfocytovej leukémie v novej ére personalizovanej medicíny, zhrnutie dostupných dôkazov a zdôraznenie optimálnych stratégií liečby. Cieľom je identifikovať optimálne liečebné stratégie „liečba šitá na mieru“ preskúmaním dostupných údajov o monoterapii verzus kombinovaných stratégiách, hĺbke odpovede, trvaní liečby a potenciálnych toxicitách.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, cielená liečba, chemoterapia, personalizovaná medicína, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Innovative treatment of chronic lymphocytic leukemia using chemo-free strategies, ringing the bell for chemotherapy?

The treatment of chronic lymphocytic leukemia (CLL) reflects one of the great advances in modern medicine with the development of therapies aimed at disrupting the signaling pathways that affect the survival and proliferation of a malignant clone. The advent of target molecules, along with the development of new monoclonal antibodies, has enabled CLL patients to achieve deeper remission and changed current therapeutic approaches and treatment goals. In parallel with the increase in the number of available target drugs, there has been a significant improvement in the quality and life expectancy of patients diagnosed with CLL in the last decade. Given the number of therapeutic options available, the question arises as to whether chemotherapy still plays a role in the treatment of CLL. This article focuses on the management of chronic lymphocytic leukemia in the new era of personalized medicine, a summary of the available evidence, and an emphasis on optimal treatment strategies. The aim is to identify optimal “tailored” treatment strategies, by examining available data on monotherapy versus combination strategies, depth of response, duration of treatment and potential toxicities.