Onkológia 1/2013

Identifikácia jadrových erytrocytových prekurzorov pomocou prietokovej obrazovej cytometrie – ImageStreamX

Mgr. Michaela Fajtová, RNDr. Alena Gábelová, CSc., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Fenotypová analýza krvných malignít pomocou prietokovej cytometrie sa v onkohematológii na Slovensku používa od 90. rokov minulého storočia. Technika prietokovej cytometrie je stále významný nástroj základného výskumu v odhaľovaní fenotypovej heterogenity bunkových populácií kostnej drene s cieľom skvalitnenia diagnostiky a monitorovania stavu hematologických malignít. Súčasným štandardom v klinických laboratóriách sú prietokové cytometre s troma lasermi, ktoré umožňujú analýzu 8 fluorescenčných a 2 fyzikálnych parametrov na úrovni jednej bunky. Zásadný prielom v prietokovej cytometrii predstavuje kombinácia s technikou fluorescenčnej mikroskopie – obrazový prietokový cytometer ImageStreamX. Táto technická novinka umožňuje analýzu fluorescenčných parametrov a zároveň analýzu morfológie buniek, bunkovej signalizácie pomocou lokalizácie vybraných molekúl v bunke či medzibunkových interakcií. Predkladaný príspevok informuje o využití prietokovej cytometrie a ImageStreamX obrazovej technológie pri štúdii erytrocytových prekurzorov z regenerujúcej kostnej drene.

Kľúčové slová: prietoková cytometria, obrazový ImageStreamX cytometer, erytrocytové prekurzory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Identification of nuclear erythroid precursors by flow cytometry – ImageStreamX imaging

Phenotypic analysis of blood malignancies by flow cytometry is applied in onco-hematology in Slovakia since the 90’s last century. Flow cytometry technique is still an important basic research tool used for the detection of phenotypic cell population heterogeneity of bone marrow in order to improve diagnosis and monitoring of hematological malignancies. Nowadays the flow cytometers equipped with three lasers represent standard accessories in clinical laboratories, providing analysis of 8 fluorescent and 2 physical parameters at a single cell level. Major breakthrough in cytometry represents the combination of flow and fluorescence microscopy methods unified in ImageStreamX flow cytometer. This technical innovation allows analysis of the fluorescence parameters as well as analysis of cell morphology, cell signaling by the location of molecules of interest within the cell or cell-cell interactions. This article presents the analysis of erythroid precursors in regenerating bone marrow using flow and ImageStreamX cytometry techniques.

Keywords: flow cytometry, ImageStreamX flow cytometer, erythroid precursors.