Onkológia 2/2017

Horizontálne skenovanie a systém rýchleho skenovania vyvíjanej protinádorovej liečby v podmienkach Slovenska. Prvé výsledky pilotného projektu

PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH1, prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., MVDr. Peter Mrva, MPH

Úvod: Hlavným zámerom autorov článku je predstavenie konceptu horizontálneho skenovania (HS) a možnosti a spôsoby jeho použitia v liekovej politike Slovenskej republiky na príklade protinádorovej liečby. Materiál a metodika: Autori s využitím prehľadu dostupných informácií o HS predstavili pilotný projekt prichádzajúcich nových liekov alebo indikácií v protinádorovej liečbe v podmienkach Slovenska (SR). Projekt je realizovaný elektronicky formou dotazníkov v súlade s odporúčaniami EuroScanu. Výsledky: Výsledkom bolo hlásenie 8 držiteľov registrácií o plánovanom vstupe 31 liečiv v 46 indikáciách pre roky 2012 – 2022, pričom pre roky 2017 – 2019 bol evidovaný relatívne presný počet nových indikácií (4), resp. nových liečiv (18) určených na liečbu onkologických ochorení. Z celkového počtu malo iba 10 označenie „orphan“. Roky 2012 – 2016 reprezentujú lieky doteraz hradené v režime výnimiek zdravotnými poisťovňami. Záver: Výsledok rýchleho skenovania poukázal na naliehavú potrebu zavedenia komplexného a systematického horizontálneho skenovania ako nástroja na zlepšenie manažmentu vplyvu tak na rozpočet, ako aj na verejné zdravie obyvateľov Slovenska. Pilotný projekt zároveň sleduje možnosti využitia výskumných kapacít na univerzitnej pôde v rámci kooperácie so štátnou správou.

Kľúčové slová: horizontálne skenovanie, rýchle skenovanie, liečba onkologických ochorení, plánovanie liekovej politiky, vplyv na rozpočet

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Horizontal scanning and fast scanning system of anticancer treatment in Slovakia. The first results of the pilot project

Introduction: The main intention of the authors of the article was to introduce the concept of horizontal scanning (HS) and the possibilities and methods of its usefulness in the drug policy setting, based on the example of HS for cancer therapy. Material and methods: Authors processed the review of the available information on the HS and presented a pilot project on HS in Slovakia (Slovak Republic) using electronical search on new and emerging medical technologies or indications of cancer therapy in the form of questionnaires in line with the recommendations of EuroScan. Results: The results received from 8 marketing authorisation holders showed emerging of 31 molecules in the 46 indications for the years 2012 to 2022, while for the years 2017-2019 was recorded relatively precise number of new indications (4), respectively new molecules (18) for the treatment of cancer. Only 10 of all reported molecules/indications had label „orphan“. The molecules announced as 2012 – 2016 represents drugs already available in the system of individual exemptions reimbursed by health insurance. Conclusions: The pilot project of the rapid scanning stressed out the urgent need to establish a comprehensive and systematic horizontal scanning as a tool for improving the budget impact management as well as the impact on public health of the Slovak population.

Keywords: horizontal scanning, rapid scanning, the cancer therapy, the drug policy planning, the budget impact