Onkológia 1/2008

HODNOTENIE ONKOLOGICKÝCH LIEKOV Z POHĽADU FARMAKOEKONOMIKY – ÚSKALIA A MOŽNÉ RIEŠENIA

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., PharmDr. Dominikk Tomek, MPH

Onkológia má významné postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti. Liečebné úspechy sú však spojené s výrazným rastom nákladov, ktoré zaťažujú systém verejného zdravotného poistenia. Nielen samotná chemoterapia je stále drahšia, ale aj sprievodná liečba ňou vyprodukovaných komplikácií predstavuje finančný problém. Farmakoekonomika sa javí ako čoraz akceptovateľnejšia metóda pre zdravotné poisťovne i pre ministerstvo zdravotníctva, a to pre jej schopnosť určiť hodnotu prínosu liečby so zohľadnením jej ceny.

Kľúčové slová: farmakoekonomika, onkológia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOECONOMICAL EVALUATION OF ONCOLOGY DRUGS – DIFFICULTIES AND POSSIBLE SOLUTIONS

Oncology has an important position in the system of health care. The advances in the treatment are in close connection to rapid increase of expenditures from public health insurance. It is not the case only of chemotherapy. There is as the next financial problem the growing need of concomittant treatment of complications. Pharmacoeconomics seems to be more acceptable method for health insurance companies and for ministry of health too, and so for its posibility to quote a value of he whole benefit respecting its financial price.

Keywords: pharmacoeconomics, oncology