Onkológia 2/2006

Hodgkinovy lymfomy – současná diagnostika a léčba

MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Hodgkinova nemoc je maligní lymfom, který má ve většině případů původ v pre-apoptotických B-buňkách zárodečného centra lymfatického folikulu. Základem diagnostiky Hodgkinových lymfomů (Hl) zůstává histologické a imunohistochemické vyšetření bioptického vzorku. V současnosti se kurabilita Hl pohybuje kolem 80 %, proto je strategie léčby Hl vedena snahou dosáhnout maximální terapeutický efekt s minimálním výskytem nežádoucích účinků, především pozdních (sekundární malignity, neplodnost). Vhodným nástrojem pro volbu léčby první linie přizpůsobené riziku je třístupňové dělení Hl na časné stadium s příznivou prognózou, časné stadium s nepříznivou prognózou (intermediární) a pokročilé stadium. léčba relabujících a primárně progredujících Hl zůstává problematickou. V článku jsou uvedeny používané způsoby léčby Hl.

Kľúčové slová: Hodgkinovy lymfomy, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HODGKIN`S LYMPHOMAS – CURRENT DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Hodkin`s disease is a malignant lymphoma, in most cases originating in pre-apoptotic B-cells of the germinal center of lymphatic folicle. diagnosis is based on imunohistochemical and histological examination of the bioptic sample.currently the curability rate of the Hl is around 80 %, that is the why the strategy of treatment is led by effort of reaching maximal therapeutic effect with minimal occurrence of the adverse effects, mainly late adverse effects (secondary malignancy, infertility). division into three groups is an excellent tool for the choice of 1st line treatment. early, good prognosis stage; early stage with unfavorable prognosis (intermediate) and advanced stage. Treatment of relapsed and primary refractory patients remains problematic. In the article usual treatment options are listed.

Keywords: Hodgkin`s lymphoma; diagnosis; treatment.