Onkológia 1/2016

Hodgkinov lymfóm u detí a adolescentov – optimalizácia liečby

doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., MUDr. Andrea Hrašková

Hodgkinov lymfóm je systémové nádorové ochorenie, ktoré je dnes zásluhou modernej liečby vo vysokom percente liečiteľné. Avšak vytvorenie odporúčaní na „štandardnú liečbu“ je sťažené snahou znížiť akútnu a dlhodobú toxicitu po chemo- a rádioterapii pri zachovaní doterajších výsledkov celkového prežívania. Toto viedlo k vytvoreniu rôznych liečebných stratégií, často odlišných od tých, ktoré sú používané na liečbu dospelých pacientov s Hodgkinovým lymfómom. Vznikla potreba vytvoriť presnejšiu stratifikáciu rizika detských pacientov s Hodgkinovým lymfómom, metódy na posúdenie chemosenzitivity Hodgkinovho lymfómu pomocou zobrazovacích vyšetrení a biomarkerov. Pokroky v porozumení bioló- gie Hodgkinovho lymfómu viedli k identifikácii cielenej liečby najmä pre pacientov s relabujúcim/refraktérnym Hodgkinovým lymfómom, avšak zostáva zodpovedať mnoho otázok, ako najlepšie tieto látky použiť. Spolupráca s medzinárodnými pracovnými skupinami na liečbu Hodgkinovho lymfómu u detí a adolescentov, ako aj s pracovnými skupinami pre dospelých pacientov bude významným prínosom pri riešení týchto otázok.

Kľúčové slová: Hodgkinov lymfóm, stratifikácia rizikových skupín, chemosenzitivita Hodgkinovho lymfómu, cielená liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hodgkin lymphoma in children and adolescents – optimization of treatment

Hodgkin lymphoma in children and adolescents is thanks to modern treatment highly curable systemic malignant disease. Elaboration of „standard treatment recommendations“ is hampered by efforts to reduce acute and late toxicity reduction after chemo- and radiotherapy without decreasing overall survival. Such attitude has contributed to treatment strategies often different from those used in adults. Demands for more appropriate stratification for Hodgkin lymphoma patients, chemosensitivity evaluation by imaging methods and biomarkers identification has risen. Better understanding of Hodgkin lymphoma biology has led to targeted therapy identification mostly in recurrent/refractory Hodgkin lymphoma, but many questions still remain regarding its usage and efficacy. International cooperation among Hodgkin lymphoma working groups for children, adolescents and adults should be beneficial in solving these issues.

Keywords: Hodgkin lymphoma, stratification of risk groups, chemosensitivity Hodgkin lymphoma, targeted treatment