Onkológia 1/2012

História, súčasnosť a budúcnosť v liečbe chronickej myelocytovej leukémie

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Aj napriek tomu, že chronická myelocytová leukémia (CML) bola prvýkrát popísaná už začiatkom 19. storočia, nebol zaznamenaný významný progres v pochopení biológie ochorenia až do objavenia Philadelphia (Ph) chromozómu v roku 1960. Ďalšie výskumy potvrdili translokáciu chromozómu t(9;22) a následne vznik fúzneho génu BCR-ABL, ktorého produktom je onkoproteín. Tento sa podieľa na aktivácii a udržiavaní malígneho klonu a supresii zdravej populácie. V rokoch 1980 – 2000 mala významné postavenie v liečbe CML alogénna transplantácia. Aj napriek pomerne vysokej morbidite a mortalite v tomto období, bola odporúčaná v primárnej liečbe mladším pacientom s CML s HLA-identickým darcom. Revolúciu v liečbe CML znamenal až objav inhibítora tyrozínkinázy (TKI) a jeho zavedenie do klinickej praxe v roku 1998. V predloženej práci podávame prehľad liečebných možností u chorých v chronickej fáze CML, ktoré sú platné v súčasnosti, ako aj prehľad liečebných možností, ktoré sú súčasťou klinických štúdií a ukazujú sa ako významné v liečbe chorých s rezistenciou na inhibítory tyrozínkinázy.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, alogénna transplantácia, imatinib mesylát, nilotinib, dasatinib, rezistencia na inhibítory tyrozínkinázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapy for chronic myeloid leukemia: Past, present and future

Although chronic myeloid leukemia (CML) was probably first described in the early nineteenth century, there was little progress in understanding its biology until the discovery of the Philadelphia (Ph) chromosome in 1960. Subsequent important landmarks were the recognition that the Ph chromosome results from a t(9;22) translocation and subsequently of BCR-ABL fusion gene. Between 1980 and 2000, allografting, despite the risks of morbidity and mortality, was the recommended initial treatment for younger patients with HLA-matched donors. Therapy has now been „revolutionized“ by the introduction on imatinib mesylate (IM), the original Abl tyrosine kinase inhibitor (TKI) which was used first in the clinic in 1998. This paper will attempt to define approaches to management of the newly diagnosed patient with CML in chronic phase that are favored in 2012, but it is most probable these recommendations will need to be updated as further experience in gained with the use of TKI.

Keywords: chronic myeloid leukaemia, allogenic transplantation, imatinib mesylate, nilotinib, dasatinib, resistance to tyrosine kinase inhibitors.