Onkológia 5/2016

História onkológie v Bratislave

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

Dejiny slovenskej onkológie úzko súvisia s dejinami nemocnice sv. Alžbety, ktorú zriadili v polovici 18. storočia v Bratislave sestry Rehole sv. Alžbety. V prvej polovici 20. storočia bolo v Nemocnici sv. Alžbety zriadené pracovisko, venujúce sa diagnostike a liečbe onkologických ochorení. Z neho sa krátko po skončení II. svetovej vojny vytvoril Ústav pre výskum a liečbu rakoviny. V roku 1950 bola Nemocnica sv. Alžbety zoštátnená. V jej priestoroch fungoval Ústav experimentálnej onkológie SAV a Ústav klinickej onkológie, ktorý bol centrom onkologickej diagnostiky a liečby. Po reštitúciách cirkevného majetku bola začiatkom 90. rokov nemocnica vrátená Reholi sv. Alžbety, ktorá od januára 1996 zriadila v jej priestoroch Onkologický ústav sv. Alžbety. 85. výročie od založenia Rádiumterapeutického ústavu v Bratislave a tým aj od založenia ústavnej starostlivosti o onkologických pacientov na Slovensku a 20. výročie tohto onkologického ústavu v nových podmienkach je dôvod na bilancovanie. Predkladáme pohľad na postupné zmeny v organizačnom, priestorovom a personálnom vybavení tohto ústavu, ako aj pohľad na minulosť a súčasnosť Národného onkologického ústavu a Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Hodnotíme vplyv jednotlivých osobností medicíny na rozvoj onkológie ako klinického, vedného i študijného odboru v Bratislave.

Kľúčové slová: onkológia, história, vývoj, minulosť, súčasnosť, významné osobnosti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

History of oncology in Bratislava

History of oncology in Slovakia is closely linked to the history of St. Elizabeth Hospital which was set up in the mid-18th century by nuns of the St. Elizabeth Order in Bratislava. In the first half of the 20th century, a unit was set up in this hospital dedicated to diagnosis and treatment of canceroku Shortly after World War II, this unit turned into the Institute for Cancer Research and Treatment. In 1950, St. Elizabeth Hospital was nationalized. In its premises, the Cancer Research Institute of the Slovak Academy of Science and Institute of Clinical Oncology were located as the centers for oncological diagnosis and treatment. After the restitution of church property in the early 1990s, the hospital was returned to the Order of St. Elizabeth which set up the St. Elisabeth Cancer Institute in these premises in January of 1996. 85th anniversary of the Institute of radiumtherapy founding in Bratislava and thus the establishment of institutional healthcare for cancer patients in Slovakia and 20th anniversary of this cancer institute in the new premises is the reason for balancing. We present a view of the consecutive changes in the organization, space and staff of this institute, and also past and present of the National Cancer Institute and Cancer Research Institute. We evaluate the impact of celebrities in medicine who developed oncology as clinical, scientific and educational discipline in Bratislava.

Keywords: oncology, history, development, foretime, present time, distinguished celebrities