Onkológia 3/2021

GvHD – patofyziológia, klinické prejavy, diagnóza a klasifikácia

MUDr. Eva Bojtárová, PhD., MUDr. Barbora Žiaková, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Alogénna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB) je potenciálne život zachraňujúci výkon a často jediná kuratívna možnosť rôznych ochorení krvotvorného systému, ale jeho účinnosť je limitovaná sekundárnym ochorením nazývaným reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD). Akútna a chronická GvHD zostávajú hlavnou príčinou morbidity a mortality po alogénnej transplantácii. GvHD zapríčiňuje odpoveď transplantovaných imunitných buniek darcu na histokompatibilné antigény exprimované na tkanivách príjemcu transplantu. Akútna GvHD je primárne indukovaná T bunkami zvyčajne typom 1 T-bunkovej odpovede, zatiaľ čo chronická GvHD je indukovaná T aj B bunkami, podobne ako pri autoimunitných ochoreniach. Súčasné štúdie zdôrazňujú komplexné interakcie medzi rôznymi efektorovými bunkami a cieľovými bunkami v periférnych tkanivách, najmä v gastrointestinálnom trakte (GIT). GvHD je multisystémové ochorenie, ktoré môže postihnúť niekoľko orgánov vrátane kože, pľúc, GIT, hepatobiliárneho a muskuloskeletového systému. Včasná a správna diagnóza a kontrola GvHD sú kľúčové faktory úspešného výsledku TKB. Tento článok poskytuje prehľad o patofyziológii, klinických prejavoch, rizikových faktoroch, diagnostických kritériách a klasifikačných systémoch akútnej a chronickej GvHD.

Kľúčové slová: reakcia štepu proti hostiteľovi, patofyziológia, rizikové faktory, klinické prejavy, diagnostické kritériá, klasifikácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

GvHD – pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis and classification

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is a potentially life-saving procedure and often the only curative option for various diseases of the hematopoietic system, but its efficacy is limited by the secondary disease called graft-versus-host disease (GvHD). Acute and chronic GvHD remain a leading cause of morbidity and mortality after allogeneic transplantation. GvHD is caused by the response of transplanted donor immune cells to histocompatibility antigens expressed on tissues of the transplant recipient. Acute GvHD is primarily induced by T cells commonly by type I T-cell response, whereas chronic GvHD is induced by both T and B cells, similar to that of autoimmune disorders. Recent studies highlight complex interactions between different effector cell type and target cells in peripheral tissues, particularly in gastrointestinal tract. GvHD is a multisystemic disorder that may involve several organs, including skin, lungs, gastrointestinal tract, hepatobiliary and musculoskeletal system. Early and correct diagnosis and control of GvHD are key factors of a successful outcome of HSCT. This article provides an overview of pathophysiology, clinical manifestations, risk factors, diagnostic criteria and classification systems for acute and chronic GvHD.