Onkológia 2/2023

Gaucherova choroba: informovanosť hematológov môže viesť k diagnostike tohto zriedkavého ochorenia

MUDr. Antónia Hatalová, PhD., MUDr. Michaela Martišová, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Gaucherova choroba patrí do rôznorodej skupiny geneticky podmienených porúch na úrovni lyzozómov. Na základe poruchy, nedostatočnej aktivity enzýmu β-glukozidázy sa postupne hromadí metabolit glukozylceramid v tkanivách životne dôležitých orgánov. Medzi najčastejšie lyzozómové ochorenia patria okrem Gaucherovej choroby Fabryho choroba, Niemannova-Pickova choroba, Tayova-Sachsova choroba. Článok sa venuje problematike Gaucherovej choroby, pretože práve jej klinický obraz je kombináciou hematologických príznakov, pre ktoré pacient vyhľadá ambulanciu hematológa. Medzi tieto klinické prejavy patria progredujúca periférna cytopénia (trombocytopénia, anémia, leukopénia), hepatosplenomegália, niektorí pacienti sú postihnutí závažným poškodením skeletu a pľúc, u pacientov s typom 2. a 3. sa vyskytujú aj neurologické prejavy. Gaucherova choroba patrí medzi progresívne ochorenia, ktoré postihuje viacero systémov, môže byť diagnostikovaná v detskom veku aj v dospelom veku. Patrí medzi liečiteľné metabolické poruchy, podmienkou liečby je však diagnostika. Najmä pre nešpecifické symptómy a nedostatočnú informovanosť sú pacienti s GD diagnostikovaní oneskorene alebo ich ochorenie nie je odhalené. Článok sa venuje problematike Gaucherovej choroby a pripomína hematologické príznaky s cieľom prispieť k diagnostike tejto zriedkavej choroby práve v ambulancii hematológa.

Kľúčové slová: Gaucherova choroba, β-glukozidáza, glucozylceramid, trombocytopénia, splenomegália, suchá kvapka

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Gaucher disease: hematologists‘ awareness can lead to diagnosis of this rare disease

Gaucher disease belongs to a heterogeneous group of genetically determined disorders at the lysosomal level. On the basis of the disorder, insufficient activity of the enzyme β-glucosidase, the metabolite glycosylceramide gradually accumulates in the tissues of the vital organs. The most common lysosomal diseases include, in addition to Gaucher disease, Fabry disease, Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease. This paper focuses on the issue of Gaucher‘s disease, as its clinical picture is a combination of hematological symptoms due to which the patient seeks out a hematologist‘s outpatient clinic. These clinical manifestations include progressive peripheral cytopenia (thrombocytopenia, anemia, leukopenia), hepatosplenomegaly, some patients are affected by severe skeletal and pulmonary damage, and patients with types 2 and 3 also have neurological manifestations. Gaucher disease is a progressive disease affecting multiple systems and can be diagnosed in childhood and adulthood. It is a treatable metabolic disorder, although the diagnosis is a prerequisite for treatment. Mainly due to the non-specific symptoms and a lack of awareness, patients with GD are diagnosed late or their disease goes undetected. This paper discusses the issue of Gaucher disease and highlights the hematologic symptoms, with the aim of contributing to the diagnosis of this rare disease in the hematologist‘s outpatient clinic.

Keywords: Gaucher disease, β-glukosidase, glykosylceramid, cytopenia, thrombocytopenia, splenomegaly, dried blood spot