Onkológia 1/2014

Fond onkologických liekov – východisko či cieľ, ako hradiť inovatívnu onkologickú liečbu?

MUDr. Pavol Adamkov, Ing. Petra Szilágyiová, Mgr. Tomáš Pastorek

Fond onkologických liekov (CDF) je britská vládna iniciatíva s cieľom zlepšiť prístup pacientov k onkologickým liekom, ktoré nie sú bežne k dispozícii v rámci Národnej zdravotnej služby (NHS). Bolo dokázané, že Veľká Británia zaostáva za zvyškom Európy v oblasti vstupu nových onkologických liekov. Systém financovania Fondu bol plánovaný na obdobie troch rokov, od apríla 2011 do marca 2014, s celkovým rozpočtom 200 miliónov libier ročne. Existujú dva spôsoby uhrádzania onkologických liekov prostredníctvom CDF. Ak liek alebo indikácia je zahrnutá v národnom zozname CDF, úhrada je schválená na základe oznámenia a potvrdenia žiadosti. Ak liek alebo indikácia nie je v zozname, je možné požiadať o úhradu podaním individuálnej žiadosti. V septembri 2013 premiér David Cameron oznámil predĺženie platnosti CDF do roku 2016 s celkovým rozpočtom 400 miliónov libier. V súčasnosti je stále nejasné, ako bude fungovať v praxi nový systém oceňovania liekov na základe hodnoty (value-based pricing), ktorý plánovalo ministerstvo zdravotníctva zaviesť v roku 2014, a či v konečnom dôsledku prinesie tie výhody, ktoré sa od neho očakávajú.

Kľúčové slová: onkologické lieky, úhrada, oceňovanie na základe hodnoty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer Drugs Fund – starting point or final solution to pay for innovative oncology treatment?

The Cancer Drugs Fund (CDF) is a UK government initiative to increase access to cancer drugs which are not routinely available through the National Health Service (NHS). There was an evidence that UK lags behind the rest of Europe in access to new cancer drugs. The CDF funding system was planned for a period of three years, from April 2011 to March 2014 in England with allocated fixed funds of £200 million per annum. There are 2 methods of reimbursement for cancer drugs through the CDF. When the product/indication is included in the national list of CDF, reimbursement approval is based on a notification and confirmation of the requests. If the product or indication is not listed, it is possible to apply for reimbursement on individual basis. In September 2013 Prime Minister David Cameron announced extension of CDF until 2016 with a total budget of £ 400 million. It is still unclear how the new way of assessing drugs, called value-based pricing, which the Department of Health planned to implement by 2014, will work in reality, and whether it will ultimately deliver the benefits it proposes.

Keywords: cancer drugs, reimbursement, value-based pricing.