Onkológia 3/2017

Folikulový lymfóm: súčasnosť a perspektívy v liečbe

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Prežívanie pacientov s folikulovým lymfómom (FL) sa v poslednom desaťročí výrazne zlepšilo. Napriek tomu je stále potrebné zavádzanie nových liekov a terapeutických kombinácií s cieľom zasiahnuť aj relabujúce a/alebo rezistentné ochorenie, minimalizovať následky krátkodobej, ale najmä dlhodobej toxicity doterajších liečebných postupov a dosiahnuť možno aj trvalé vyliečenie pacientov s FL. Pokroky v biológii pomáhajú odhaľovať početné nové terapeutické ciele, ktoré zahŕňajú povrchové markery zhubných buniek, kľúčové súčasti intracelulárnych signálnych ciest, reaktívne bunky mikroprostredia a epigenetické mechanizmy. V predklinických a klinických skúšaniach (KS) sa skúmajú nové lieky v monoterapii a/alebo v kombináciách v kontexte synchronizácie účinnosti, ale aj minimalizácie toxicity s dôrazom na identifikáciu podskupiny rizikových pacientov podľa prediktívnych markerov, ktorí budú z cielenej liečby maximálne profitovať. V danej práci sa pokúsime o prehľad cielenej liečby FL na základe výsledkov kľúčových KS, ako aj o stručný prehľad nových terapeutických postupov a ich kombinácií v liečbe FL. Materiál a metódy: Selektívne prehľadávanie vhodných publikácií a odporučených terapeutických postupov databázy PubMed z rokov 2005 – 2016. K aktuálnemu prehľadávaniu sme použili termín „folikulový lymfóm a liečba“.

Kľúčové slová: folikulový lymfóm, monoklonové protilátky, intracelulárne signálne cesty, epigenetické ciele, mikroprostredie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Follicular lymphoma: present and perspective in treatment

Outcomes in patientns with follicular lymphoma (FL) have improved dramatically over the last decade. However, novel agents and their combinations are greatly needed for relapsed and/or refractory disease, to minimize short- and lifelong toxicity after front-line treatment and to achieve the elusive goal of cure. Biological advances have led to the discovery of a large number of potential therapeutic targets which include tumor cell surface markers, key components of intracellular pathways, reactive cells of the microenvironment and epigenetic mechanisms. Given the large number of candidate drugs and potential combinations, it will be crucial to prioritize evaluation based on sound preclinical and clinical studies to exploit driver mechanisms within tumor cells and target parallel pathways to minimize the development of drug resistance and to identify higher risk patients and reliable predictive markers to select subgroups most likely to benefit from targeted agents. In this review, we evaluate the promise of targeted therapy for FL in light of the key clinical data, focusing on the exciting recent developments in target - based therapy for this disease. Methods: We selectively searched the PubMed database for pertinent articles and guidelines from the years 2005-2016. We used the search term „follicular lymphoma and treatment“.

Keywords: follicular lymphoma, monoclonal antibodies, tumor cell surface markers, intracellular pathways, epigenetic mechanisms, microenvironment