Onkológia 5/2020

Febrilná neutropénia – pohľad na antibiotický stewardship v onkohematológii

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Andrej Vranovský, PhD., MUDr. Eva Mikušková, PhD., MUDr. Iveta Oravcová, PhD., MUDr. Ľudmila Demitrovičová, PhD., MUDr. Miriam Ladická

Febrilná neutropénia (FN) je najčastejšia infekčná komplikácia pacientov s hematologickou malignitou. V čase meniacej sa epidemiologickej situácie a pri raste infekcií vyvolaných rezistentnými patogénmi sa síce základné pravidlá diagnostiky a liečby FN nemenia, ale väčší dôraz sa kladie na kroky spojené s racionálnou antibiotickou (ATB) liečbou. Antibiotický stewardship je súbor postupov zameraných na správnu antiinfekčnú liečbu. Hlavnými cieľmi je adekvátna účinná liečba reflektujúca lokálnu epidemiologickú situáciu. Prostriedkami stewardshipu je stratifikácia pacientov podľa rizika; stratégia iniciálnej ATB liečby využívajúca eskalačný alebo de-eskalačný prístup; použitie monoterapie alebo kombinovanej liečby; dĺžka podávania antiinfekčnej terapie a stratégia liečby sekundárnych infekcií. ATB stewardship, jeho formálna či neformálna aplikácia v dennej praxi zvyšuje kvalitu celej starostlivosti o onkohematologického pacienta.

Kľúčové slová: febrilná neutropénia, antibiotický stewardship, de-eskalácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Febrile neutropenia – view on antimicrobial stewardship in oncohaematology

Febrile neutropenia is the most common infectious complication in patients with haematological malignancy. Changes in epidemiology and increasing infections caused by resistant pathogens have not affect significantly the basic principles of diagnostic and therapeutic approach but emphasize the rational antibiotic treatment. Antimicrobial stewardship is a set of procedures focused on optimal antimicrobial therapy. The main objectives of stewardship are adequate, effective treatment reflecting the local epidemiology. Stratification of the patients according to their risk, strategy of initial empirical antimicrobial treatment using escalation or de-escalation, use of monotherapy or combination treatment, duration of therapy and strategy for treatment of secondary infections are the main tools of this stewardship. Formal or informal application of antimicrobial stewardship in daily practice increases quality of care in patients with hematological malignancy.

Keywords: febrile neutropenia, antimicrobial stewardship, de-escalation