Onkológia 4/2020

Esenciálne princípy adjuvantnej chemoterapie karcinómu kolonu v II. a III. klinickom štádiu

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Adjuvantná chemoterapia prináša benefit pre pacientov v III. klinickom štádiu karcinómu hrubého čreva. Najvhodnejší sa javí ambulantný režim CAPOX (kapecitabín, oxaliplatina). Podľa najnovších analýz je postačujúce 3-mesačné podávanie pre väčšinu pacientov. U pacientov v II. klinickom štádiu paušálne adjuvantnú chemoterapiu nepodávame, táto je rezervovaná iba pre vybratých, rizikových pacientov. U všetkých pacientov požadujeme vyšetrenie mikrosatelitovej instability. V nasledujúcich otázkach a odpovediach prinášame prehľad optimalizácie výberu adjuvantnej liečby pre pacientov s karcinómom hrubého čreva.

Kľúčové slová: chemoterapia, karcinóm čreva, adjuvancia, trvanie liečby, oxaliplatina, 5-FU

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Essential principes of chemotherapy for stage II and III colon cancer

Adjuvant chemotherapy is beneficial for stage III colon cancer patients. The most useful and convenient chemotherapy regimen is CAPOX (capecitabine, oxaliplatin). Based on most recent pooled analysis, 3-month duration should be sufficient for most patients. Adjuvant chemotherapy is usually withheld for stage II colon cancer patients. We reserve it for patients with high-risk features. Microsatellite instability testing should be done for all patients undergoing adjuvant treatment. In following questions and answers, we demonstrate the optimization of adjuvant chemotherapy for bowel cancer patients.

Keywords: chemotherapy, colon cancer, adjuvant, treatment duration, oxaliplatin, 5-FU