Onkológia 6/2013

Epidemiológia vybraných nádorov ženských pohlavných orgánov

RNDr. Mária Pšenková, doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD.,

Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov predstavujú závažný problém v gynekológii a onkoepidemiológii, pretože sa podieľajú až 15,2 % na všetkých malignitách u žien. Najčastejšími topografickými lokalizáciami sú nádory tela maternice, krčka maternice a ovárií. Cieľom práce bolo pomocou štatistických testov vyhodnotiť dlhodobé trendy vývoja najčastejších gynekologických malignít, poukázať na zmeny incidencie a mortality v čase a vyhodnotiť vekovošpecifické charakteristiky a odhadované prežívanie.

Kľúčové slová: epidemiológia, nádory tela maternice, krčka maternice, ovária.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiology of selected female genital organs malignancies

Female genital organs tumors are the serious problem in gynecology and cancer epidemiology, whereas they represent 15.2 % of all malignancies in females. The most common topographic localisations of tumors are endometrium, cervix and ovary. The aim of this paper was to analyse the long-term trends of incidence and mortality of these three most common malignancies and to evaluate the age-specific characteristics and estimated survival.

Keywords: epidemiology, endometrial cancer, cervical cancer, ovarian cancer.