Onkológia 4/2015

Epidemiológia vybraných gynekologických malignít na Slovensku

MUDr. Oliver Sadovský, CSc., doc. RNDr. Martina Ondrušová, PhD., MPH, RNDr. Mária Pšenková, MPH

Predkladané analýzy vybraných ukazovateľov deskriptívnej epidemiológie karcinómu ovárií, tela maternice a krčka maternice na Slovensku poukazujú na časové trendy ich vývoja a umožňujú predikciu vývoja ukazovateľov do najbližších rokov. Na základe výsledkov analýz sa zistilo, že incidencia karcinómov ovárií a tela maternice má u žien v Slovenskej republike kontinuálne a signifikantne stúpajúci trend, zatiaľ čo mortalita pri oboch diagnózach klesá. Pri karcinóme krčka maternice sa zisťuje stabilizovaný trend incidencie pri signifikantnom, i keď veľmi miernom poklese hodnôt jej mortality.

Kľúčové slová: karcinóm ovárií, karcinóm tela maternice, karcinóm krčka maternice, incidencia, mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiology of selected gynaecological malignancies in Slovakia

The study analyses selected trends of descriptive epidemiology of ovarian cancer, endometrial cancer and cervical cancer in Slovakia point to time trends in their development, enabling a prediction of the development of the indicators in the years to come. Based on the results of analyses, it was discovered that the incidence of ovarian cancer and endometrial cancer in women in Slovakia is rising continually and significantly, while mortality in both diagnoses is declining. In respect of cervical cancer, a stabilised trend in incidence was registered, with an important, but very mild drop in mortality values.

Keywords: ovarian cancer, endometrial cancer, cervical cancer: incidence, mortality.