Onkológia 6/2021

Efektivita druhogeneračných ALK inhibítorov pri pokročilom nemalobunkovom karcinóme pľúc

MUDr. Simona Laštíková, MUDr. Michal Urda, PhD., MUDr. Juraj Mazal, MUDr. Marek Lafférs

Cieľ: Cieľom kazuistiky je demonštrácia efektivity druhogeneračných ALK-TKI u pacientky s generalizovaným adenokarcinómom pľúc s potvrdenou ALK prestavbou. Kazuistika: Prezentujeme prípad 28-ročnej pacientky, u ktorej bol v 37. týždni gravidity po urgentnej sekcii pre podozrenie na eklampsiu potvrdený generalizovaný adenokarcinóm pľúc s rozsiahlym metastatickým postihnutím mozgu. Molekulovo-genetická analýza nádorového tkaniva potvrdila prítomnosť ALK prestavby, u pacientky bola začatá liečba alektinibom. Po mesiaci liečby sme zaznamenali výbornú terapeutickú odpoveď s výraznou regresiou veľkosti metastáz CNS, ktorá bola sprevádzaná rýchlym ústupom symptómov. Po 11 mesiacoch liečby bola zaznamenaná systémová progresia ochorenia, intrakraniálna odpoveď pretrváva. V pláne je zmena na treťogeneračný ALK-TKI. Záver: Vyššie generácie ALK-TKI majú v porovnaní s prvou generáciou výrazne lepší intrakraniálny účinok. Dobrý prienik hematoencefalickou bariérou prináša zlepšenie klinického stavu u pacientov so symptomatickým metastatickým postihnutím mozgu.

Kľúčové slová: adenokarcinóm pľúc, ALK, gravidita, metastatické postihnutie mozgu, alektinib

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The effectiveness of second-generation ALK-TKIs in advance non-small cell lung cancer

Aim: The aim of the case report is to demonstrate the effectiveness of second-generation ALK-TKIs in patients with generalized lung adenocarcinoma with confirmed EML4-ALK rearrangement. Case report: We present the case of a 28-year-old patient in whom generalized adenocarcinoma of the lungs with extensive metastatic brain disease was confirmed in the 37th week of pregnancy after an urgent C-section for suspected eclampsia. Molecular genetic analysis of the tumor tissue confirmed the presence of ALK rearrangement, and alectinib treatment was initiated. After a month of treatment an excellent therapeutic response was found with a remarkable regression of CNS size, which was accompanied by a rapid remission of symptoms. After 11 months of treatment, systemic disease progression was noted while the intracranial response persisted. A change to a third-generation ALK-TKI is planned. Conclusion: Higher generations of ALK-TKI have a significantly better intracranial effect compared to the first generation. Good bloodbrain barrier penetration results in improved clinical status in patients with symptomatic metastatic brain disease.

Keywords: lung adenocarcinoma, ALK, pregnancy, brain metastatic disease, alectinib