Onkológia 3/2017

Dlhodobé centrálne venózne katétre – možná voľba pre onkologických pacientov

MUDr. Andrea Antoňáková Nemčíková, MUDr. Eva Bednarovská

Dlhodobé centrálne venózne katétre (CVK) – tunelizované katétre, porty, periférne zavádzané centrálne venózne katétre, patria dnes k štandardnej starostlivosti o onkologického pacienta. Výber vhodného typu katétra závisí od viacerých faktorov, najmä však od ich plánovaného využitia. Každý z jednotlivých druhov dlhodobých CVK má svoje výhody a negatíva. Najčastejšími indikáciami na zavedenie býva opakovaná chemoterapia, dlhodobá parenterálna výživa, hydratácia a adjuvantná liečba. Zavádzanie je realizované buď chirurgickou cestou, tzv. „cut down“ technikou, častejšie však Seldingerovou metódou. Ako každý invazívny výkon, prináša so sebou mnohé komplikácie, či už v priebehu zavádzania katétra, alebo neskôr v priebehu jeho používania. Najčastejšími komplikáciami z prítomnosti CVK sú oklúzia katétra a primárne infekcie krvného prúdu. Adekvátnou starostlivosťou im však možno významné predchádzať. Na záver publikácie predstavujeme stručne retrográdnu analýzu našich prvých skúseností so zavádzaním dlhodobých CVK u 38 onkologických pacientov v intervale dvoch rokov od 2013 – 2015.

Kľúčové slová: dlhodobé centrálne venózne katétre, tunelizované katétre, porty, indikácie, komplikácie, infekcie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term central venous catheters – choice for oncologic patients

Long-term central venous catheters (tunnel-catheter, ports, PICCs) are the part of standard oncologic care. The choice of the appropriate type of catheter depends on different factors, first of all on the plan of treatment. Each type of long-term central venous catheter (CVC) has many advantages and disadvantages. Most common indication for introducing a long-term CVC in oncological patients is prolonged chemotherapy, long-term parenteral nutrition, hydratation, adjuvant therapy or repeated blood sampling. CVC introduction is performed either as a surgical procedure known as „cut down“ technique or mostly using Seldinger method. As every invasive procedure it has many complications present either during the introduction or later in the course of catheter use. The most common complications deriving from catheter presention are catheter-oclusion and catheter-related bloodstream infections. Reduction of these complications is possible with adequate care of CVC. In conclusion we present the short retrospective analysis of 38 oncological patients with long-term CVC introduced during 2 years-period between 2013-2015.

Keywords: long-term central venous catheters, tunnel catheter, ports, indications, complications, catheter-related bloodstream infections