Onkológia 1/2020

Dlhodobá odpoveď s remisiou dosiahnutá pixantrónom v 4. línii liečby u pacienta s relabovaným/refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-non-Hodgkinovým lymfómom

MUDr. Radoslav Greksák, PhD.

Úvod: Pacienti s opakovane relabovaným/refraktérnym difúznym veľkobunkovým B-non-Hodgkinovým lymfómom (R/R DLBCL) majú nepriaznivú prognózu so slabou alebo žiadnou odpoveďou na liečbu. Ak reagujú na chemoimunoterapiu, remisia býva spravidla krátka a nie kompletná (ORR 26 %, CR 7 %). Predstavujú približne tretinu zo všetkých DLBCL pacientov a v prípade zachovanej chemosenzitivity podstupujú v 2. línii záchrannú vysokodávkovanú chemoterapiu s autológnou transplantáciou periférnymi kmeňovými bunkami krvotvorby (ASCT), ktorá ako jediná dokáže zabezpečiť dlhodobú odpoveď. Stratégia liečby pre 3. a 4. líniu zostáva zatiaľ nejasná a k dispozícii je niekoľko režimov v kombinácii alebo v monoterapii, ktoré majú len limitovanú nízku účinnosť s krátkym celkovým prežívaním pacientov. Cieľ: Liečebné postupy pre 3. a 4. líniu pre DLBCL za posledné roky rozšíril nový aza-antracéndión pixantrón, analóg mitoxantrónu, so zníženou kardiotoxicitou a preukázanou účinnosťou aj u pacientov predliečených antracyklínmi. Podľa výsledkov štúdie PIX-301 ide o pomerne dobre tolerovaný a efektívny liek v porovnaní s ostatnými používanými režimami chemoterapie. Naším cieľom bolo zabezpečiť pre pacienta s refraktérnym a relabovaným DLBCL predĺženú odpoveď a overiť toleranciu a toxicitu pixantrónu. Prípad: Ako 4. líniu liečby sme pre 60-ročného pacienta s R/R DLBCL použili monoterapiu pixantrónom. Predchádzajúce 3. línie chemoimunoterapie poskytli nedostatočnú odpoveď a včasnú opakovanú progresiu lymfómu. Počas liečby pixantrónom sa pozorovala opakovaná hematologická toxicita 3. stupňa, s vynechaním podania v deň 15 z 5. cyklu. Iné nežiaduce účinky sa neobjavili. Nezaznamenali sme ani kardiotoxicitu, opakované EKG a ECHO srdca pred liečbou, počas a po nej zostali bez zmeny. Po ukončenej liečbe (6 cyklov) sa celotelovým PET-CT vyšetrením potvrdila metabolická remisia. Počas liečby sa upravil výkonnostný a klinický stav pacienta do kondície ako pred chorobou. Dosiahnutá remisia bola dlhodobá v trvaní presne 24 mesiacov do objavenia sa príznakov progresie lymfómu, ktorého relaps sa potvrdil PET-CT vyšetrením. Záver: Na prípade 60-ročného pacienta sme overili možnosť dosiahnutia dlhotrvajúcej metabolickej remisie pomocou pixantrónu napriek refrakterite na predchádzajúcu chemoimunoterapiu a opakovanú progresiu. Zaznamenali sme veľmi dobrú celkovú toleranciu a jediná hematologická toxicita bola dobre zvládnuteľná rastovými faktormi a hemosubstitúciou. Pixantrón sa stal pre nás novou možnosťou výberu pomerne bezpečnej a účinnej liečby pre R/R DLBCL v 3. a 4. línii napriek pretrvávaniu zlej prognózy a vysokému riziku relapsu choroby.

Kľúčové slová: difúzny veľkobunkový B-non-Hodgkinov lymfóm, pixantrón, dlhodobá remisia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Long-term response and remission with pixantrone in 4th line treatment in patient with relapsed/refractory diffuse large B-cell non-Hodgkin lymphoma

Introduction: Patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell non-Hodgkin lymphoma (R/R DLBCL) have an unfavorable prognosis with poor or no response to treatment. When responding to chemoimmunotherapy, remission is usually short and not complete (ORR 26%, CR 7%). They represent approximately 1/3 of all DLBCL patients, and in case of retained chemosensitivity, undergo salvage high-dose chemotherapy with autologous peripheral haematopoietic stem cell transplantation (ASCT) as the 2nd line, able to provide a long-term response. The treatment strategies for the 3rd and 4th lines remain unclear, and several regimens in combination or monotherapy are available, only with limited low efficacy and short overall patient survival. Purpose: In recent years, the new aza-anthracenedione pixantrone, a mitoxantrone analogue, with reduced cardiotoxicity and proven efficacy, has been available to DLBCL as 3rd and 4th line treatment, also in patients pretreated with anthracyclines. According to the results of the PIX-301 study, is a relatively well tolerated and effective drug compared to other chemotherapy regimens used. Our aim was to provide a prolonged response for the patient with refractory and relapsed DLBCL and to verify the tolerance and toxicity of pixantrone. Case: Pixantrone monotherapy was used as the fourth treatment line for a 60-year-old patient with R/R DLBCL. The previous lines of chemoimmunotherapy provided inadequate response and timely repeated progression of lymphoma. Grade 3 recurrent haematological toxicity was observed during treatment with pixantrone, omitting administration on day 15 of the 5th cycle. Other side effects did not occur. We did not record any cardiotoxicity, repeated ECG and ECHO of heart before, during and after treatment remained unchanged. After complete treatment of 6 cycles, metabolic remission was confirmed by whole-body PET-CT. During treatment, the patient‘s performance and clinical condition returned to the pre-disease state. The remission achieved was long lasting for exactly 24 months until symptoms of lymphoma progression, and the relapse was confirmed by PET-CT examination. Conclusion: In the case of a 60-year-old patient, we verified the possibility of achieving long-lasting metabolic remission with pixantrone, despite the refracterity to previous chemoimmunotherapy. Very good overall tolerance was noted, and the only haematological toxicity was well manageable by growth factors and haemosubstitution. Pixantrone has become a new option for us, as a relatively safe and effective treatment for R/R DLBCL in the 3rd and 4th line treatment, despite the persistence of poor prognosis and high risk of relapse of the disease.

Keywords: diffuse large B-cell non-Hodgkin lymphoma, pixantrone, long-term remission