Onkológia 5/2010

Cytoreduktívna chirurgia a HIPEC v liečbe lokálne pokročilých malignít dutiny brušnej a karcinomatózy

MUDr. Karel Kroupa, PhD.

Autor uvádza stručný prehľad problematiky u lokálne pokročilých malignít dutiny brušnej s karcinózou pri zlyhávajúcej systémovej liečbe, s použitím maximálnej cytoredukcie, s následnou intraperitoneálnou perioperačnou hypertermickou lavážou dutiny brušnej s cytostatikom (HIPEC), doplnené normotermickou včasnou pooperačnou intraperitoneálnou lavážou cytostatikom (EPIC). Sú uvedené indikačné kritéria, spôsoby hodnotenia stupňa cytoredukcie, možnosti intraperitoneálneho podávania cytostatika a jednotlivé chirurgické techniky a aspekty tejto metódy vrátane literárnych údajov mortality, morbidity a 5-ročného prežívania pacientov. Autor mal možnosť túto metódu vykonávať na dvoch pracoviskách (v SR a ČR).

Kľúčové slová: cytoreduktívna chirurgia, intraperitoneálna hypertermická laváž dutiny brušnej, HIPEC, včasná pooperačná intraperitoneálna laváž dutiny brušnej, EPIC.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The cytoreductive surgery and HIPEC in the treatment of locally progressive malignities of abdominal cavity and carcinomatosis

The author gives a concise summary of the issue, dealing with locally progressive malignities of abdominal cavity afflicted with carcinosis in the case of a failing systematic treatment with maximum cytoreduction, followed by an intraperitoneal perioperational hyperthermic lavage of the abdominal cavity with cytostatics (HIPEC), and supplemented with a timely normothermic postoperative intraperitoneal lavage by cytostatics (EPIC). The study contains indication criteria, existing methods of evaluation of the cytoreduction degree, possibities of intraperitoneal administration of cytostatics and individual surgical techniques, as well as various aspects of this method, including literary data concerning mortality, morbidity and a 5-year survival span. The author has had an opportunity to apply this method in two separate medical sites (in Slovakia and the Czech Republic).

Keywords: cytoreductive surgery, hyperthermic intraoperative intraperitoneal chemotherapy, HIPEC, early postoperative intraperitoneal chemotherapy, EPIC.