Onkológia 1/2012

Crizotinib – nový liek v liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc?

MUDr. Lenka Medvecová

V roku 2010 zaujala v liečbe pľúcneho karcinómu nová molekula – crizotinib. Crizotinib (PF-02341066) je ATP kompetitívne selektívny inhibítor kinázy anaplastického lymfómu (ALK). U pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc s aktiváciou ALK priniesla liečba crizotinibom v štúdii fáz 1/2 pozoruhodné výsledky. Článok je stručným prehľadom doteraz známych informácií o tomto novom lieku.

Kľúčové slová: crizotinib, EML4-ALK preskupenie, štúdia A8081001.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Crizotinib – a new molecule in the treatment of lung cancer?

Crizotinib is a new molecule that attracted great attention in the treatment of lung cancer in 2010. Crizotinib (PF-02341066) is a selective ATP-competitive inhibitor of anaplastic lymphoma tyrosine kinase (ALK). The treatment with crizotinib has brought remarkable results in phases 1/2 study in case of patients with non-small cell lung cancer with activated ALK. This article is a brief review of current knowledge about this new drug.

Keywords: crizotinib, EML4-ALK rearrangement, study A8081001.