Onkológia 2/2021

COVID-19 a onkologickí pacienti

MUDr. Juraj Chovanec, MUDr. Juliána Oslacká, MUDr. Jozef Chovanec

Pandémia koronavírusu COVID-19 svojimi globálnymi následkami predstavuje najväčšiu medicínsku a ekonomickú výzvu od čias pandémie španielskej chrípky po 1. svetovej vojne. Na pochopenie komplexnej diagnostiky, liečby a stratifikácie rizika u infikovaných pacientov je potrebné poznať patofyziologické mechanizmy vzniku a rozvoja infekcie COVID-19. Keďže ide o nové ochorenie, je dôležité neustále prehodnocovanie aktuálnych postupov s cieľom zdokonaľovania manažmentu. Špecifickou skupinou sú onkologickí pacienti, na ktorých má pandémia významný vplyv, či už ide o diagnostiku alebo liečbu. Vzhľadom na epidemiologické riziko s cieľom zabezpečiť starostlivosť o týchto pacientov je dôležitá dôkladná „triáž“ podľa odporúčaní onkologických spoločností.

Kľúčové slová: COVID-19, pandémia, hypoxické respiračné zlyhanie, onkológia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

COVID-19 and oncological patients

COVID-19 pandemic and its global consequences present the greatest challenge in medicine and economics from the era of Spanish flu after World War I. If we want to understand complex diagnostic process, therapy and risk stratification in infected patients, we must understand pathophysiological mechanisms of the genesis and development of this infection. Because this is a new disease, it is important to continually reevaluate approaches in order to improve the management. Specific group of patients are the cancer patients, who are significantly affected by pandemic, whether in diagnosis or treatment. Because of the epidemiological risk in order to secure healthcare for these patients, a thorough triage is important according to the recommendation of oncological societies.

Keywords: COVID-19, pandemic, hypoxic respiratory failure, oncology