Onkológia 2/2021

COVID-19 a onkologické ochorenie – ESMO odporúčania

MUDr. Mária Novisedláková

Onkologickí pacienti majú zvýšené riziko získania infekcie SARS-CoV-2, ako aj závažnejšieho priebehu ochorenia, s vyššou mierou nutnosti vyššieho stupňa intenzívnej starostlivosti, majú aj rýchlejšie sa vyvíjajúce ochorenie a zvýšené riziko smrti. Označenie všetkých onkologických pacientov za „COVID–19 vulnerabilných“ nie je celkom správne. Dôsledok je, že onkologickí pacienti (akéhokoľvek veku, pohlavia, nádorového podtypu a štádia) boli označení ako vysokorizikoví a to viedlo k rozsiahlym zmenám v manažmente pre všetky typy nádorových ochorení počas posledných niekoľkých mesiacov, zahrňujúc krátenie rádioterapie, zmenu chemoterapeutických režimov z intravenóznej na perorálnu formu, vynechanie imunoterapie. Pandemická situácia sa stále vyvíja a sú požadované pragmatické riešenia, ako sa vyrovnať s výzvami liečby pacientov, zaistením ich práv, bezpečnosti a pohodlia. ESMO (European Society of Medical Oncology) vydala odporúčania, ktoré by mali slúžiť ako sprievodca prioritizácie rôznych aspektov onkologickej starostlivosti k zmierneniu negatívnych účinkov pandémie COVID-19 na manažment onkologických pacientov. ESMO multidisciplinárny konsenzus expertov sa týka manažmentu onkologických pacientov počas pandémie COVID-19, a to hlavne kľúčových kontroverzných klinických a technických oblastí, od diagnostiky až po terapeutické plánovanie. ESMO na základe súčasných dostupných znalostí vypracovala a preskúmala aj odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti vakcín zameraných proti SARS-CoV-2. Hlavným cieľom je pomôcť priniesť najlepšiu možnú starostlivosť počas pandémie COVID-19.

Kľúčové slová: pandémia COVID-19, ESMO odporúčania, ESMO konsenzus, vakcinácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

COVID 19 and cancer – ESMO recommendations

Cancer patients have been reported to be at increased risk of contracting SARS-CoV-2 infection and of running a more severe disease course, with a higher proportion requiring greater levels of intensive care, having a more rapidly evolving disease and an increased risk of death. Labeling all cancer patients as ‘COVID-19 vulnerable’ is not correct. The consequence is, that cancer patients (of any age, sex or tumour subtype and stage) have been labeled as high risk for COVID-19 and this has led to sweeping changes in cancer management for all cancer types over the last few months, including abbreviation of radiotherapy , switching from intravenous to oral chemotherapy regimens and the avoidance of immunotherapy. Pandemic situation is evolving, and pragmatic actions may be required to deal with the challenges of treating patients, while ensuring their rights, safety and wellbeing. The ESMO has issued recommendations that should be used as guidance for prioritising the various aspects of cancer care in order to mitigate the negative effects of the COVID-19 pandemic on the management of cancer patients. ESMO›s multidisciplinary consensus of experts concerns the management of cancer patients during the COVID-19 pandemic, mainly key controversial clinical areas and technical issuesfrom diagnosis to therapeutic planning. Based on the current available knowledge, the ESMO has also developed and reviewed answers to key questions on the efficacy and safety of vaccines targeting the Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The main goal is to help to deliver the best possible care during the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19 pandemic, ESMO recommendations, ESMO consensus, vaccination