Onkológia 1/2009

Čo je optimálny debalkizačný operačný výkon u pacientok s pokročilým karcinómom ovária?

MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Štandardným liečebným postupom u doposiaľ neliečených pacientok s pokročilým štádiom karcinómu ovária je optimálny cytoredukčný operačný výkon, po ktorom nasleduje agresívna chemoterapia. Takýto postup sa stanovil na základe retrospektívneho zhodnotenia skúseností na jednom pracovisku pred 30 rokmi a v súčasnosti ho potvrdzujú v prospektívnych randomizovaných štúdiách. V mnohých súčasných štúdiách sa potvrdzuje pozorovanie, že pacientky s pokročilým karcinóm ovárií dlhšie prežívajú, ak u nich po operácii nezostalo žiadne makroskopicky viditeľné reziduum nádoru. Skvalitnenie práce anesteziológov a pokroky v prístrojovej technike používanej pri operáciách dovoľuje vykonať maximálnu cytoredukciu. Na Klinike gynekologickej onkológie Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave vykonávame extraperitoneálnu hysterektómiu a striping peritonea bránice na dosiahnutie optimálnej cytoredukcie u pacientok s pokročilým karcinómom ovárií.

Kľúčové slová: karcinóm vaječníkov, operácia, optimálna debalkizácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What is the optimal debalking surgery procedure in patients with advanced ovarian cancer?

The standard management for previously untreated advanced stage epithelial ovarian cancer is optimum cytoreductive surgery followed by aggressive cytotoxic chemotherapy. This approach is based on a retrospective review of a single institution experience published more than 30 years ago and has yet to be confirmed in a prospective randomized trial. Many subsequent studies have supported the observation that advanced ovarian cancer patients who have the longest survival invariably have no macroskopic disease left at the completion of the initial surgery. Improvement in anaesthetic care and technologic advances alowing maximal cytoreduction. At the gynecologic oncology dpt in Cancer institute st Elizabeth in Bratislava we do extraperitoneal hysterectomy and diaphragmatic stripping to achieve optimal cytoreductive surgery for pacients with advanced ovarian carcinoma.

Keywords: ovarian cancer, surgery, optimal debalking