Onkológia 1/2021

Čo je nové v imunoterapii nemalobunkového karcinómu pľúc?

MUDr. Zuzana Pribulová

Aktuálne dôležitou komponentou v prvej línii liečby metastatického nemalobunkového karcinómu (NSCLC) bez aktivačnej mutácie sú inhibítory kontrolných imunitných bodov (ICI), ktorých cieľom je receptor programovanej smrti 1 (PD-1) alebo jeho ligand PD-L1. PD-L1 expresia na povrchu nádorových buniek a/alebo na imunitných bunkách pomáha identifikovať pacientov s NSCLC, ktorí profitujú z danej liečby. Existuje minoritná skupina pacientov, ktorí pri imunoterapii dosiahnu dlhotrvajúcu liečebnú odpoveď, otázkou zostáva, ako selektovať týchto pacientov a ako ich manažovať. Optimálne prediktívne faktory imunoterapie sa stále hľadajú, aj keď predikcia imunoterapeutického účinku ICI nie je optimálna a hľadajú sa optimálne biomarkery imunoterapie. Aktuálne je expresia PD-L1 na nádorových bunkách jediným schváleným biomarkerom. V danom prehľade sú výsledky klinických štúdií, ktoré hodnotili ICI u dlhodobých responderov, v adjuvantnom, neoadjuvantnom sete ako aj kombinácie imunoterapie s/bez chemoterapie pri metastatickom NSCLC.

Kľúčové slová: imunoterapia, inhibítory kontrolných imunitných bodov, nemalobunkový karcinóm pľúc, prvá línia, kombinovaná liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

What’s new in immunotherapy for non-small cell lung cancer?

Immune checkpoint inhibitors (ICI) targeting receptor of programmed death 1(PD-1) or its ligand programmed death ligand 1 (PD-L1) are important components of first-line treatment of metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC) without actionable driver mutations. PD-L1 expression on tumor and/or immune cells helps identify patients with NSCLC who experience better outcomes with this treatment class. There is minority of patients who achieve this durable benefit from immunotherapy, important questions remain about how treatment should be selected and managed for individual patients. Optimal predictive factors for ICI are still looking for. Up to today, the expression PD-L1 on tumor cells by immunohistochemistry (IHC) is only approved biomarker. In this review, we summarize results from clinical trials that have evaluated ICI in long-term survivals , in adjuvant, neoadjuvant setting also combination immunotherapy with/without chemotherapy in metastatic NSCLC.

Keywords: immunotherapy, immune checkpoint inhibitors, non-small cell lung cancer, first line, combination therapy