Onkológia 3/2008

ČO DNES DOKÁŽEME PRI LIEČBE METASTÁZOVANÉHO NEMALOBUNKOVÉHO KARCINÓMU PĽÚC?

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Začiatkom 90. rokov minulého storočia bolo publikovaných niekoľko metaanalýz, ktoré preukázali efektivitu chemoterapie pri pokročilom/ metastázovanom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NMKP) v porovnaní s tzv. najlepšou podpornou liečbou – predĺženie mediánu prežitia asi o 6 týždňov až 2 mesiace a zvýšenie počtu prežívajúcich jeden rok asi o 10 %. Ich vplyv na vnímanie chemoterapie pri nemalobunkovom karcinóme pľúc ako indikovanej, ale málo účinnej, pretrváva čiastočne dodnes. Imidž liečby pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc sa výrazne podarilo zlepšiť až v priebehu posledných rokov hlavne vďaka novým možnostiam liečby, ktoré sú diskutované v kazuistike.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, chemoterapia, cielená liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHAT ARE WE ABLE TO ACHIEVE IN THE TREATMENT OF METASTATIC NON-SMALL CELL LUNG CANCER TODAY?

Several metaanalyses published in the beginning of the 1990s confirmed effectivity of chemotherapy in comparison with best supportive care in advanced/metastatic non-small cell lung cancer: the median survival time was prolonged by 6 weeks - 2 months, and the number of patients surviving one year increased by about 10%. Influence of these metaanalyses on perception of non-small cell lung cancer chemotherapy as an indicated but less effective treatment continues until today in some extend. Image of the advanced non-small cell lung cancer treatment has improved during the last years markedly, mainly due to new treatment possibilities discussed in this case report.

Keywords: non-small cell lung cancer, chemotherapy, targeted therapy