Onkológia 5/2014

Cielená liečba karcinómu žalúdka

MUDr. Vanda Ušáková, PhD.

Karcinóm žalúdka je ochorenie s celosvetovo klesajúcou incidenciou, avšak s vysokou mortalitou. Osemdesiat percent pacientov je diagnostikovaných v pokročilom štádiu, keď je nádor inoperabilný. Proteín HER2/neu býva zvýšene exprimovaný (overexpresia) pri 10 – 15 % pokročilých karcinómov žalúdka. Príčinou je najčastejšie amplifikácia génu HER2/neu. Trastuzumab sa stal štandardnou liečbou pre pacientov s HER-2 pozitívnym pokročilým karcinómom žalúdka.

Kľúčové slová: karcinóm žalúdka, cielená liečba, overexpresia HER2, trastuzumab.

stiahnuť celý článok v pdf

Targeted terapy of gastric cancer

The incidence of gastric cancer has been declining globally but mortality remains high. 80 % are diagnosed at an advanced stage, when the tumour is inoperabile. Protein HER2/neu is overexpressed in 10 – 15 % of advanced gastric cancers. It is a result of HER2/neu gene amplification. Trastuzumab has become a standard treatment for patients with HER-2 positive advanced gastric cancer.

Keywords: gastric cancer, targeted therapy, HER2 overexpression, trastuzumab.