Onkológia 6/2009

Chirurgická liečba pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., MUDr. Róbert Duchoň, doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD., MUDr. Roman Doval

Problematika riešenia metastáz kolorektálneho karcinómu v pečeni je typickým príkladom dynamického vývoja nových postupov v onkológii. Chirurgii prináleží aj v súčasnosti nezastupiteľné miesto v liečbe pečeňových metastáz kolorektálneho karcinómu a k chirurgickej resekčnej liečbe v súčasnosti neustále pribúdajú nové terapeutické metódy, ktoré dávajú šancu i tým pacientom, u ktorých resekcia nie je možná. Pokroky v chemoterapii významnou mierou ovplyvňujú výsledky chirurgickej resekčnej liečby a liečbu tohto ochorenia možno považovať za príklad interdisciplinárneho prístupu riešenia nádorových ochorení. Stále dokonalejšie technické vybavenie spolu s dostačnými skúsenosťami v hepatobiliárnej chirurgii významne znížili počet pooperačných komplikácií, čo vedie k neustálemu zlepšovaniu výsledkov prežívania pacientov s metastázami kolorektálneho karcinómu v pečeni.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, pečeňové metastázy, chirurgická liečba, resekcia, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical treatment of colorectal cancer metastases in the liver

Settlement of colorectal cancer metastases in the liver is a typical example of the dynamic development of new techniques in oncology. Surgery, it is also currently irreplaceable in the treatment of liver metastases of colorectal cancer, where surgical treatment now steadily growing new therapeutic methods and thus give a chance for patients in whom resection is not possible. Advances in chemotherapy significantly affect the results of surgical treatment and treat this disease can be considered an example of an interdisciplinary approach to solving cancer. Increasingly sophisticated equipment along with ample experience in hepatobiliary surgery have significantly reduced the number of postoperative complications, leading to continuous improvement of survival results in patients with metastatic colorectal cancer in the liver.

Keywords: colorectal cancer, liver metastases, surgical treatment, resection, chemotherapy