Onkológia 2/2023

Chirurgia nemalobunkového karcinómu pľúc – aktuálne trendy

Doc. MUDr. Anton Dzian, PhD., MUDr. Marek Malík, PhD.

Chirurgická liečba nemalobunkového karcinómu pľúc je naďalej primárnou a potenciálne kuratívnou liečebnou modalitou u pacientov v štádiu I. a II. a u vybraných pacientov s ochorením v štádiu III. V aktuálnych smerniciach sú videotorakoskopicky asistované alebo miniinvazívne chirurgické prístupy vrátane robotických dôrazne odporúčané. Aplikácia konceptu včasného pooperačného zotavenia v hrudníkovej chirurgii (enhanced recovery after thoracic surgery – ERATS) a prehabilitácie do praxe významne amplifikuje benefity miniinvazívnych postupov. Anatomická pľúcna resekcia je štandardom v chirurgickej starostlivosti pre pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc (non-small cell lung cancer – NSCLC). Avšak na základe recentných štúdií a aj vďaka prebiehajúcim skríningovým programom, ktoré detegujú skoré štádiá, dochádza k posunu k sublobárnym resekciám. Aktuálne sa chirurgický manažment neustále vyvíja, aby sme mohli pacientom ponúknuť najlepšiu onkologickú resekciu prispôsobenú každému štádiu NSCLC. Multidisciplinárny prístup vrátane inovatívnej systémovej liečby v kombinácii s miniinvazívnou chirurgickou liečbou realizovanou podľa konceptu ERATS ponúka pacientovi najlepšie vyhliadky na prežívanie.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Onkológia. Objednať časopis

Surgery for non-small cell lung cancer – current trends

Surgical treatment of non-small cell lung cancer remains the primary and potentially curative treatment modality in patients with stage I. and II. and in selected patients with stage III. Video-assisted thoracoscopic surgery or minimally invasive surgical approaches, including robotic surgery, are strongly recommended in the recent guidelines. Application of the concept of enhanced recovery after thoracic surgery (ERATS) and prehabilitation into practice, significantly amplifies the benefits of minimally invasive procedures. Anatomic lung resection is the standard of surgical care for patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). However, based on recent studies and thanks to ongoing screening programs that detect early stages, there is a shift towards sublobar resections. Currently, surgical management is constantly evolving so that we can offer patients the best oncological resection tailored to each stage of NSCLC. A multidisciplinary approach including innovative systemic treatment in combination with minimally invasive surgical treatment performed according to the ERATS concept offers the patient the best prospects for survival.

Keywords: non-small cell-lung cancer, surgery treatment