Onkológia 5/2009

Chemoterapia hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty

MUDr. Marta Škultétyová, MUDr. Andrea Mocná

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje približne 1220 (v roku 2004) nových prípadov karcinómu prostaty a na toto ochorenie zomiera 500 – 550 postihnutých mužov. V európskom meradle sa Slovensko zaraďuje ku krajinám so strednými hodnotami incidencie a mortality. Chemoterapia zohráva úlohu iba u vysoko agresívnych nádorov prostaty. Používa sa v liečbe diseminovaného hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty. Odpoveď je často limitovaná a väčšinou prináša len zlepšenie subjektívnych ťažkostí. Až štúdie TAX 327 a SWOG 99-16 dokázali, že kombinovaná chemoterapia na báze docetaxelu môže viesť k predĺženiu prežívania.

Kľúčové slová: hormonálne refraktérny karcinóm prostaty, chemoterapia, PSA, biologická liečba

stiahnuť celý článok v pdf

Chemotherapy of hormone refractory prostate cancer

Prostate cancer is one of the most frequent malignancies in Slovakia with 1220 cases diagnosed in 2004 and approximately 500 – 550 men dying yearly. Among European countries Slovakia is country with mediate incidence and mortality. Chemotherapy plays role in agressive prostate cancer. Hormone refractory prostate cancer is now regarded as a chemotherapy sensitive tumor. Response is limited. Chemotherapy improves quality of life. TAX 327 and SWOG 99-16 studies demonstrated thad docetaxel-based combinations produced survival improvements.

Keywords: chemotherapy of hormone refractory prostate cancer, chemotherapy, PSA, biological therapy