Onkológia 5/2011

Čaká nás „nová éra“ v malígnom melanóme?

MUDr. Zuzana Hlavatá

Incidencia malígneho melanómu má celosvetovo vzostupnú tendenciu a prognóza pacientov s vyšším rizikom recidívy naďalej zostáva nepriaznivá, napriek mnohým snahám. Štandardnou liečbou melanómu hrubšieho ako 2 mm, či už s postihnutím alebo bez postihnutia spádových lymfatických uzlín, je chirurgia a následná adjuvantná liečba IFNα podľa zváženia rizikových faktorov. Pacienti s metastatickým melanómom majú zlú prognózu a 5-ročné prežívanie okolo 5 %. Na poli molekulárnej biológie sa objavujú mnohé pokroky, pričom sme svedkami ich uplatnenia sa aj v klinickej praxi. Molekulárnou analýzou tumorov boli odhalené špecifické „vedúce“ signálne dráhy v melanómoch, ktoré sa stávajú cieľom liečby. Máme k dispozícii výsledky štúdií s dvoma novými liekmi pre pacientov s metastatickým ochorením. Ipilimumab je monoklonová protilátka namierená voči CTLA-4 receptoru lymfocytov s inhibičným účinkom. Druhým liekom je vemurafenib, pôsobiaci ako selektívny inhibítor u mutovanej formy BRAF melanómov.

Kľúčové slová: prognostické faktory, spádové lymfatické uzliny, liečba melanómu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Can we expect „ A new era“ in melanoma?

The incidence of melanoma is increasing worldwide, and the prognosis for patients with high-risk remains poor despite a lot of efforts. Standard treatment for patients with primary melanoma thicker than 2mm with or without regional metastases to lymph nodes is surgery followed by adjuvant IFNα therapy considering the risk factors. Patients with metastatic melanoma have a poor prognosis with a 5 year surival rate of about 5 %. There are many advances in the field of molecular biology to utilize the outcomes of the research in clinical practice. However, molecular analysis of tumors has revealed specific „driving“ pathways in melanomas that have become targets for therapy. Results of two new experimental agents have recently been reported for the treatment of patients with this disease. Ipilimumab, an antibody against the inhibitory lymphocyte receptor, CTLA-4 is the first and vemurafenib, an inhibitor of mutated BRAF melanoma, is the second one.

Keywords: prognostic factors, sentinel lymph nodes, treatment of melanoma