Onkológia 6/2013

Budúcnosť v liečbe mnohopočetného myelómu

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Adriana Kafková, PhD.

V poslednej dekáde sme svedkami významných pokrokov v pochopení biológie mnohopočetného myelómu (MM), ako aj významných zmien v jeho terapii. Tieto pokroky viedli k predĺženiu mediánu prežívania pacientov a u malej časti chorých s MM aj k dosiahnutiu kurability ochorenia. Po úspechoch liečby s thalidomidom, lenalidomidom a bortezomibom sú v súčasnosti aplikované, alebo sú súčasťou klinických štúdií aj ďalšie nové lieky (carfilzomib, pomalidomid, monoklonové protilátky, HDAC inhibítory a i.). Tieto cielené terapie môžu v budúcnosti umožniť personalizovanú liečbu pacientov s mnohopočetným myelómom.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, pomalidomid, carfilzomib, HDAC inhibítory, elotuzumab, perifosine, personalizovaná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Future of treatment of multiple myeloma

The last decade has seen significant advances in our understanding of the biology of multiple myeloma (MM) and our approaches to its treatment. As a result of these advances, the median survival of patients has increased and we can now achieve a cure in at least some patients. Following the success of thalidomide, lenalidomide, and bortezomib in multiple myeloma, a number of novel agents are currently under investigation ( carfilzomib, pomalidomide, monoclonal antibody, HDAC inhibitors ).These targeted therapies may enable personalization of therapy for individuals with myeloma in the future.

Keywords: multiple myeloma, pomalidomide, carfilzomib, HDAC inhibitors, elotuzumab, perifosine, personalization therapy.