Onkológia 6/2022

Bišpecifické protilátky v terapii lymfómov

MUDr. Kamila Polgárová, PhD., MUDr. Lucie Dlouhá, prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Bišpecifické protilátky kombinujú väzbové miesta pre dva rôzne epitopy a umožňujú aktiváciu protinádorového efektu imunitného systému. V kontexte terapie lymfómov sú jedným z cieľov molekuly na efektorových imunitných bunkách a druhým povrchové nádorové antigény. Väzba protilátky na oba ciele vedie k vzniku cytolytickej synapsie s následnou deštrukciou nádorovej bunky. Prvou molekulou v terapii B-lymfoidných malignít bol blinatumomab. Aktuálne je v rôznych fázach klinického skúmania či schvaľovania niekoľko ďalších molekúl. Výskyt špecifických nežiaducich účinkov možno redukovať pomocou eskalačného dávkovania či profylaktickej medikácie. V budúcnosti možno očakávať kombinačné stratégie využívajúce nové molekuly s ďalšími terapeutickými prístupmi či presun bišpecifických protilátok do včasnejších fáz liečby lymfómov.

Kľúčové slová: bišpecifické protilátky, lymfómy, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bispecific antibodies in the lymphoma treatment

Bispecific antibodies combine binding sites for two different epitopes and allow activation of the immune system antitumor effect. In the context of lymphoma therapy, one of the targets are molecules on effector immune cells and the other is the surface tumor antigens. The binding of the antibody to both target epitopes leads to the formation of a cytolytic synapse with subsequent destruction of the tumor cell. The first molecule used in therapy of B-lymphoid malignancies was blinatumomab. Several other molecules are currently in various phases of clinical testing or approval. The occurence of the specific side effects can be reduced by escalating dosage or by prophylactic medication. Various combination strategies using new molecules with other therapeutic approaches, or the transfer of bispecific antibodies to earlier phases of lymphoma treatment can be expected in the future.

Keywords: bispecific antibodies, lymphoms, treatment