Onkológia 1/2011

Biologická liečba a chronická myelocytová leukémia

prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Bez ohľadu na značnú skepsu, ktorá panovala začiatkom 90-ich rokov minulého storočia ohľadom možného klinického významu inhibítorov tyrozínkinázy (TK), Druker a spol. (1998) vyvinuli zlúčeninu, ktorá inhibovala enzymatickú aktivitu proteínu Abl a následne aj zvýšenú aktivitu onkoproteínu Bcr-Abl, ktorého prítomnosť je charakteristická pre chronickú myelocytovú leukémiu (CML). Tento inhibítor TK, imatinib mesylát (Glivec) sa stal štandardnou prvolíniovou liečbou u všetkých chorých s novodiagnostikovanou CML. Napriek jeho vysokej účinnosti, časť chorých neodpovedá na liečbu týmto preparátom, alebo dosiahnutú odpoveď stráca. Tu sa môžu uplatniť TKI 2. alebo 3. generácie. Predložená práca sa venuje prehľadu možností terapeutického ovplyvnenia CML s koncentráciou na biologickú liečbu inhibítormi tyrozínových kináz.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, inhibítory tyrozínkinázy, imatinib, dasatinib, inhibítor TK 3. generácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biological treatment and chronic myeloid leukemia

Notwithstanding the considerable skepticism that prevailed at the beginning of nineties of the last century to the possible clinical significance of inhibitors of tyrosine kinase (TK), Druker et al. (1998) had developed a compound that inhibited the enzymatic activity of Abl protein and, consequently, increased activity of Bcr-Abl oncoprotein, whose presence is characteristic of chronic myeloid leukemia (CML). The TK inhibitor, imatinib mesylate (Glivec) has become the standard first-line therapy for all patients with newly diagnosed CML. Despite its high efficiency, part of patients is not responding to treatment with this preparation or is losing an already achieved response. In this case second-generation or third-generation tyrosine kinase inhibitors (TKIs) could be applied.. The paper presents an overview of treatment options for CML, focusing on biological therapy with TKIs.

Keywords: chronic myeloid leukemia, inhibitors of tyrosine kinase, imatinib, dasatinib, third-generation tyrosine kinase inhibitors.